فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

خپل کورونه مو قبرونه (مقبرې) مه جوړوئ(۱) او زما قبر د میلو ځای مه ګرځوئ، او پر ما درود ووایئ، ځکه تاسو چې هر چیرته یاست درود مو ماته رارسیږي.
عربي انګلیسي فرانسوي
پنځه ګوني لمونځونه، یوه جمعه تر بلې او یو رمضان تر بل پورې هغه ګناهونه بخښي چې د دوی تر منځه شوي وي پدې شرط چې له کبیره ګناهونو ځان وساتل شي.
عربي انګلیسي فرانسوي
هره نیکي صدقه ده
عربي انګلیسي فرانسوي
که څوک خوښوي چې روزي یې پراخه شي او په عمر کې یې زیاتوالی راشي، نو رحم (خپلوي) دې وپالي.
عربي انګلیسي فرانسوي