kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Kada ku maida gidajenku Kaburbura, kuma kada ku sanya Kabarina ya zamanto wajen Biki, kuyi Salati domin duk inda kuke zai same ni
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Salloli Biyar, da jumu'a zuwa Jumu'a, da Ramadan zuwa ramadan suna kankare abunda yake tsakaninsu (Na Zunubai) idan aka nisanci Manyan laifuka
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Madaukaki Ya ce: Babu wani sakamako ga bawa na mumina idan na kame darajojinsa na mutanen duniya sannan na dauke ta sai Aljanna
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wanda ya daga bayin mata biyu har sai ta kai shekarun balaga, Ranar Kiyama, ni da shi, sai ya hade yatsunsa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na tambayi Annabi -tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi- wane aiki ne ya fi soyuwa zuwa ga Allah? Sai yace: Yin salla a kan lokacinta. Sai nace: Sai kuma me? Sai yace: Yin biyayya ga iyaye.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba ku sani ba cewa Musulunci ya shafe abin da yake gabaninsa, hijira kuma ya shafe abin da yake gabaninsa, kuma Hajji ya shafe abin da yake gabaninsa?
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kuji tsoron Allah, kuyi sallah da daya-biyar daga cikinku, ku azumci watanku, ku fitar da zakka akan kudinku, kuma kuyi da'a ga matayenku: Kun shiga aljannar Ubangijinku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin ba zan shiryar da ku ga abin da Allah ke kankare zunubai ba, kuma Ya daukaka darajoji?" Suka ce: Na'am, ya Manzon Allah, sai ya ce: "Nuna alwala ga yaudara, shiga masallatai da jiran sallah bayan sallah, saboda haka wannan ya hade
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ibada a cikin rashin Zaman lafiya kamar Hijira ce zuwa gareni"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
" Ya Ku Mutane ku yada Sallama, kuma ku sadar da Zumunci, kuma ku ciyar da Abinci, kuma kuyi Sallah Mutane suna bacci, zaku shiga Al-jannah cikin Aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Babu Wasu Musulmai biyu da zasu hadu sannan su gaisa hannu da hannu sai Allah ya gafarta musu Zunubansu kafin su rabu"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wannan kun yabe shi da Al-kairi, sai Al-janna ta tabbata a gare shi, kuma wannan kun faxi sharri akansa, sai wuta ra tabbata akansa, kune shaidun Allah a bayan Qasa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah yana Sunaye Chasa'in da Tara Xari babu xaya babu wanda zai Haddace su face ya shiga Al-janna, kuma shi xaya ne kuma yana son kaxaitawa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Zaman dakon kwana xaya a tafarkin Allah yafi Duniya da aunda yake cikinta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Allah Ya yi mata wasiyya da Aljanna, ko Ya 'yanta ta daga wuta
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Na farkon mutane a cikin Allah shi ne wanda ya fara su da aminci
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Mafi Al-kairin Mutane shi ne wanda yayi tsawon Rai kuma aikinsa ya kyautata
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Da yawa wani Mutum Dukun-Dukun wanda ake korewa daga kofofin Gudaje da ace zai Rantse da Allah (kana wata bukata) to da sai Allah ya kubutar da shi Kaffara
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ciyar a tafarkin Allah za'a rubuta masa ninkin Lada sau dari bakwai.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan Bawa ya Kusance ni da dani daya, sai nima na kusanceshi da tsawon Hannu, idan kuma ya kusance ni da tsawon danin Hannuwa biyu, kuma idan yazo mun yana mai tahowa sai in zo masa ina mai Sassarfa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Shin kun ga wani mutum da yake yin aiki mai kyau, har mutane suka yaba masa akan hakan? Ya ce: Wannan bishara ce ta mumini
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Ka riqe wani vangaren na dukiyarka yafi maka Al-kairi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Idan bawa ya yi wa ubangijinsa nasiha da kyakkyawar addu’a ga Allah, to za a ba shi lada biyu
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ibada a cikin rashin Zaman lafiya kamar Hijira ce zuwa gareni"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci