زیر شاخه ها

فهرست احادیث

منزل هاى خود را آرامگاه نكنيد، و آرامگاه من را عيدگاه نكنيد، و بر من صلوات بفرستيد، چونكه هر كجا كه باشيد صلوات شما به من خواهد رسيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
نمازهاى پنجگانه، جمعه تا جمعه، و رمضان تا رمضان باعث بخشش گناهان انجام شده در بين آنها مى شود، اگر از گناهان بزرگ دورى شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
همه ى نيكى ها صدقه هستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى كه دوست دارد رزق وى افزايش يابد، و اجل وى به تأخير بيفتد، پس صله ى رحم را بجاى بياورد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال می فرمايد: هرگاه يکی از عزيزانِ بنده ی مؤمنم را در دنيا از او بگيرم و او به اميد اجر و ثواب صبر کند، نزد من پاداشی جز بهشت ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترين ديناری (مالی) که مسلمان انفاق می کند، ديناری است که خرجِ خانواده اش می کند؛ و ديناری است که برای مرکب خود در راه الله هزينه می نمايد و ديناری است که در راه الله برای يارانش صرف می نمايد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس دو دختربچه را سرپرستی کند تا به سن بلوغ برسند، روز قيامت درحالی (به ميدان حشر) می آيد که من و او مانند اين دو خواهيم بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
از رسول الله صلى الله عليه وسلم پرسيدم: الله متعال کدامین عمل را بیشتر دوست دارد؟ فرمود: «نمازِ سرِ وقت». گفتم: سپس کدام عمل؟ فرمود: «نيکی به پدر و مادر».
عربي انگلیسی فرانسوی
آيا نمی دانی که اسلام گناهانِ پيش از خود را نابود می کند و هجرت گناهانِ قبل از خود را از ميان می برد و حج نيز گناهان گذشته را نابود می گرداند؟
عربي انگلیسی فرانسوی
تقوای الله پيشه کنيد، نمازهای پنجگانه را بخوانيد، ماه رمضان را روزه بگيريد، زکات اموال تان را ادا نماييد و از اميران و کارداران خود اطاعت کنيد تا به بهشت پروردگارتان وارد شويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
«آيا شما را به کاری راهنمايی کنم که الله به سبب آن گناهان را محو می کند و درجات شما را بالا می برد؟» گفتند: بله ای رسول خدا؛ فرمود: «وضوی کامل رفتن در سختی ها و گام های زياد به سوی مساجد و پس از هر نمازی به انتظار نماز بودن؛ مواظبت بر این موارد مانند پاسداری در راه الله است».
عربي انگلیسی فرانسوی
عبادت در هنگام هرج و مرج، مانند هجرت به سوی من است.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای مردم، سلام گفتن را رواج دهيد و پيوند خويشاوندی را به جای آوريد و غذا بدهيد؛ و شب هنگام، درحالی که مردم خوابيده اند، نماز بخوانيد تا به سلامتی (بدون هیچ رنجی) وارد بهشت شويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ دو مسلمانی نیستند که یکدیگر را ملاقات کنند و با هم دست بدهند، مگر اینکه قبل از جدا شدن مورد آمرزش قرار می گیرند.
عربي انگلیسی فرانسوی
شخص نخست را ستوديد؛ پس بهشت بر او واجب شد و از شخص دوم به بدی ياد کرديد؛ پس آتش دوزخ بر او واجب گشت. شما گواهانِ الله در زمين هستيد.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله نود و نه نام دارد، صد منهای یک، هیچکس آنها را حفظ نمی کند مگر اینکه وارد بهشت می شود؛ و الله متعال فرد است و عدد فرد را دوست دارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
يک روز نگهبانی در راه الله، از دنيا و هر آنچه در آن است، بهتر است.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال با کاری که اين زن انجام داد، بهشت را بر او واجب کرد يا با اين عملش، او را از آتش دوزخ نجات داد.
عربي انگلیسی فرانسوی
چهل خصلت نيکو وجود دارد که برترين آنها، به عاريت دادنِ بُزِ شيرده می باشد تا از شيرش استفاده کنند. هرکس به اميد ثواب و با ايمان به پاداشی که وعده داده شده، يکی از اين خصلت های نيک را انجام دهد، الله متعال به پاسِ آن، او را وارد بهشت می گرداند.
عربي انگلیسی فرانسوی
نزديک ترين مردم به الله، کسی است که آغازگرِ سلام به مردم باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
بهترين مردم کسی است که عمرش طولانی و کردارش نيکو باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
چه بسا شخصِ ژوليده موی و غبارآلودی که از هر دری رانده شده است، به الله سوگند ياد می کند و الله سوگندش را تحقق می بخشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگز از رسول الله صلى الله عليه وسلم چيزی خواسته نشد که ايشان «نَه» بگويد.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس چيزی را در راه الله انفاق کند - پاداشِ آن - هفتصد برابر برای او ثبت می شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هیچ مسلمانی نیست که مسلمانی را به وقت صبح عيادت کند، مگر اینکه هفتادهزار فرشته تا شب برای او دعا نموده و طلب مغفرت می کنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر بنده يک وجب به من نزديک شود، من يک ذراع (فاصله ی ساعد تا آرنج) به او نزديک می شوم و اگر يک ذراع به من نزديک گردد، من به اندازه ی يک باع (فاصله ی باز کردن دو دست) به او نزديک می شوم؛ اگر قدم زنان به سوی من بيايد، من دوان دوان به سويش می آیم.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی از کنار شاخه ی درختی در وسط راه گذشت؛ پس با خود گفت: به الله سوگند که اين درخت را از سر راه مسلمانان برمي دارم تا باعث اذيت آنان نشود؛ در نتيجه وارد بهشت شد.
عربي انگلیسی فرانسوی
درباره ی مردی که کارِ نيکی انجام می دهد و مردم او را به خاطر آن می ستايند، چه می فرمايی؟ فرمود: «اين مژده ی زودهنگام مومن است».
عربي انگلیسی فرانسوی
مردی را ديدم که در بهشت در حال گردش بود؛ زيرا درختی را که سبب اذيت و آزار مسلمانان بود، از سر راه قطع کرده و برداشته بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
مقداری از مالت را نگه دار که برايت بهتر است.
عربي انگلیسی فرانسوی
اگر برده خيرخواه آقايش باشد و عبادت الله متعال را به نيکی انجام دهد، پاداشِ او دو برابر است.
عربي انگلیسی فرانسوی
عبادت در هنگام هرج و مرج مانند هجرت به سوی من است.
عربي انگلیسی فرانسوی