ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

బీద జనులకోసం విధవల కోసం కష్టించేవాడు ధర్మపోరాటంలో జిహాద్ చేసేవానితో సమానం.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్