උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

මිනිසා වියදම් කරන දීනාර් අතරින් වඩාත් උතුම් වනුයේ තම පවුල වෙත වියදම් කරන දීනාරය; අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ ගමන් කරන සත්වයින් (වාහන) වෙනුවෙන් වියදම් කරන දීනාරය හා අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයේ කටයුතු කරන පුද්ගලයින් වෙත වියදම් කරන දීනාරයයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මාගේ ආත්මය කවුරුන් සන්තකයේ ඇත්තේ ද ඔහු මත දිවුරා පවසමි. නුඹලා දේවත්වය විශ්වාස කරන තුරු ස්වර්ගයට නොපිවිසෙනු ඇත. එමෙන්ම නුඹලා එකිනෙකා අතර සෙනෙහස ඇතිවන තුරු නුඹලා දේවත්වය විශ්වාස කරන්නේ නැත. නුඹලා සිදු කළ විට නුඹලා අතර සෙනෙහස ඇතිකරවන කරුණක් මා නුඹලාට කියා දිය යුතු නොවේ ද? නුඹලා අතර සලාමය පතුරුවා හරින්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
යම් මුස්ලිම් හෝ මුමින්වරෙයකු වුඵ දෝවනය කළේ නම් ඔහුගේ / අැයගේ පාප කර්මයන් සියල්ල ඔහුගේ ශරීරයේ අවසාන ජල බිංදුව තිබෙන පව් කමා කරනු ලැබේ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කවරෙකු එක පහරින් හූනකු මරා දමන්නේ ද ඔහුට කුසල් සියයක් හිමිවනු ඇත. දෙවන වතාවේදී ඊට අඩුය. තුන්වන වතාවේදී ඊටත් වඩා අඩුය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
දරුවන් තිදෙනෙකු සතු මුස්ලිම්වරුන් අතුරින් කෙනෙකු මිය ගියේ නම් නිරා ගින්න ඔහුව ස්පර්ශ නොකරනු ඇත. එම කොටස (ඔහුට) අනුමත කර දීමෙන් මිස.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ