ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

വിധവകൾക്കും ദരിദ്രർക്കും വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവൻ അല്ലാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നവനെ പോലെയാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്