فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

په کونډه او مسکین باندې پاملرنه کوونکی (په اجر او ثواب کې) لکه د الله په لار کې جهاد کوونکی دی.
عربي انګلیسي فرانسوي