عن أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما مرفوعاً: «لا يُؤْمِنُ أحدُكم حتى أَكُونَ أَحَبَّ إليه مِن وَلَدِه، ووالِدِه، والناس أجمعين».
[صحيح] - [حديث أنس -رضي الله عنه-: متفق عليه. حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: رواه البخاري]
المزيــد ...

Enesi dhe Ebu Hurejra (Allahu qoftë i kënaqur me ta!) tregojnë se Profeti ﷺ ka thënë: "Nuk ka besuar ndokush prej jush derisa të më dojë më shumë sesa prindin, fëmijën dhe të gjithë njerëzit e tjerë."
Ky hadith është sahih. - E shënon Buhariu.

Shpjegimi

I Dërguari i Allahut ﷺ na njofton në këtë hadith se besimi i muslimanit nuk do të jetë i plotë e as do ta arrijë besimin me të cilin do të hyjë në Xhenet pa ndëshkim, derisa t'i japë përparësi dashurisë ndaj të Dërguarit të Allahut ﷺ mbi dashurinë ndaj fëmijës, prindit dhe të gjithë njerëzve të tjerë. Kjo, se dashuria ndaj të Dërguarit të Allahut ﷺ do të thotë dashuri ndaj Allahut, sepse i Dërguari ﷺ është ai që kumton prej Tij dhe është udhërrëfyes për në fenë e Tij. Dashuria ndaj Allahut dhe të Dërguarit të Tij nuk vlen ndryshe, veçse duke respektuar urdhrat e sheriatit dhe duke u shmangur nga ndalesat e tij, e jo duke lexuar poezi, duke mbajtur festime dhe duke kënduar këngë.

Përkthimi: Anglisht Frëngjisht Spanjisht Turqisht Urdu Indonezisht Boshnjakisht Rusisht Bangalisht Kinezisht Persisht Tagalogisht Indisht Vietnamisht Sinhalisht Ujgurisht Kurdisht Hausaisht Portugalisht Melejalemisht Gjuha telugu Sevahilisht Tamilisht Burmisht Tajlandisht Gjermanisht Japonisht Gjuha Pashto Asamisht السويدية الأمهرية
Shfaq përkthimet

Mësime nga hadithi

  1. Obligimi për ta dashur të Dërguarin ﷺ dhe për t'i dhënë përparësi kësaj dashurie ndaj dashurisë së çdo krijese.
  2. Veprat janë prej besimit, sepse dashuria është vepër e zemrës dhe besimi është mohuar nga ai për të cilin i Dërguari ﷺ nuk ishte më i dashur tek ai sesa të sipërpërmendurit.
  3. Mohimi i besimit (në këtë rast) nuk tregon daljen nga Islami.
  4. Besimi i vërtetë duhet ta shfaqë ndikimin e tij te besimtari.
  5. Është obligim që dashurisë së të Dërguarit të Allahut ﷺ t'i jepet përparësi kundrejt dashurisë së vetvetes, fëmijës, prindit dhe të gjithë njerëzve.
  6. Flijimi për Profetin ﷺ me shpirt dhe pasuri, sepse duhet t'i japësh përparësi dashurisë së tij kundrejt vetes dhe pasurisë sate.
  7. Është obligim për njeriun që ta ndihmojë Sunetin e të Dërguarit të Allahut ﷺ dhe të flijojë vetveten, pasurinë dhe gjithë energjinë e tij për këtë, sepse kjo është nga dashuria e përsosur për të Dërguarin e Allahut ﷺ. Andaj, disa dijetarë për ajetin: "Sigurisht, ai që të urren ty, ai vetë është fatprerë." (El Keuther, 3) kanë thënë se këtu hyn edhe ai që e urren sheriatin e tij, pra, është fatprerë dhe s'ka hair në të.
  8. Lejueshmëria e dashurisë që është për dhembshuri, nder dhe madhërim, bazuar në hadithin profetik: "...derisa të më dojë më shumë sesa prindin...” Pra, e vëtetoi themelin e dashurisë, e kjo është një çështje e natyrshme që askush nuk mund ta mohojë.
  9. Është obligim që t'i jepet përparësi fjalës së Profetit ﷺ kundrejt fjalës së të gjithë njerëzve; sepse, si rrjedhojë e asaj që ai të jetë më i dashur se të gjithë, duhet që fjala e tij të ketë përparësi ndaj secilit prej njerëzve, madje edhe ndaj vetvetes.