Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, noon, kapag pumasok sa masjid, ay nagsasabi: "A`ūdhu bi-llāhi -l`ađīm, wa biwajhihi -lkarīm, wa sulṭānihi -lqadīm, mina -shshayṭāni -rrajīm (Nagpapakupkop ako kay Allāh, ang Sukdulan, sa mukha Niyang marangal, sa kapamahalaan Niyang namamalagi, laban sa Demonyong isinumpa)."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses