Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag pumasok ang lalaki sa bahay nito,at inaalaala niya si Allah-Pagkataas-taas Niya sa pagpasok niya,at sa pagkain niya,Sasabihin ni Satanas sa mga kasamahan niya,Wala kayong matutulugan at wala kayong hapunan;At kapag pumasok siya at hindi niya inaalaala si Allah -Pagkataas-taas Niya sa pagpasok niya,at sa pagkain niya,Sasabihin ni Satanas;Inabutan ninyo ang matutulugan,at kapag hindi niya inaalaala si Allah -Pagkataas-taas Niya sa pagkain niya,Sasabihin niya: Inabutan ninyo ang matutulugan at ang hapunan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi si Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan: Ako ay gaya ng palagay ng lingkod Ko sa Akin at Ako ay kasama niya saanman niya Ako binabanggit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagbubuhol ang demonyo sa batok ng isa sa inyo, kapag ito ay natulog, ng tatlong buhol na naghihigpit siya sa bawat buhol: Sa iyo ay may mahabang gabi kaya muli kang matulog.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang paghahalintulad sa umaalaala sa Panginoon niya at hindi umaalaala sa Panginoon niya ay tulad ng buhay at patay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mga Pag-papaluwalhati na hindi Nagsisisi at Nabibigo ang taga-pagsalita nito O Nagsagawa nito sa likod nang bawat dasal na naitalaga.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nahihirapan ba ang isa sa inyo na makakuha sa bawat araw ng isanlibong kabutihan!)) Nagtanong sa kanya ang isa sa mga naka-upo sa kanya: Papaano makukuha ang isanlibong kabutihan?Nagsabi siya: ((Luwalhatiin Siya ng isandaang beses,at maisusulat sa kanya ang isanlibong kabutihan,at mabubura sa kanya ang isanlibong kamalian
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang nagsabi ng Subḥāna -llāhi wa biḥamdih (napakamaluwalhati ni Allāh at kalakip ng papuri sa Kanya), magtatanim para sa kanya ng isang punong datiles sa Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang magsabi ng Lā ilāha illa -llāhu wa -llāhu akbar (Walang Diyos kundi si Allah at si Allah ay Pinakadakila), patotohanan ito ng Panginoon nito at magsasabi naman Siya ng Lā ilāha illā anā wa anā akbar (Walang Diyos kundi Ako at Ako ay Pinakadakila).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang demonyo ay nagsabi: "Sumpa man sa kapangyarihan Mo, o Panginoon ko, hindi ako titigil sa pagliligaw ko sa mga lingkod Mo hanggat nananatili ang mga kaluluwa nila sa mga katawan nila." Nagsabi ang Panginoon: "Sumpa man sa kapangyarihan Ko at kapitaganan Ko, hindi Ako hihinto sa pagpapatawad Ko sa kanila hanggat humihingi sila ng tawad sa Akin."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsabi ng :Ako ay humuhingi ng Kapatawaran sa Allah,Na Wala ng ibang Diyos na karapat-dapat pag-ukulan ng pagsamba maliban sa Kanya,Ang may Walang-hanggang buhay,Ang may Walang hanggang Kapangyarihan,At nagbabalik-loob ako sa Kanya)) Patatawarin ang mga kasalanan niya,;Kahit pa siya ay tumalikod [ sa oras ng pakikibaka sa landas ni Allah] sa Hukbong sandatahan [ng kalaban].))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses