فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

پاکوالی نیم ایمان دی
عربي انګلیسي هسپانوي