kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

Tsarki rabin imani ne , kuma (fadin) godiya ta tabbata ga Allah, yana cika ma'auni, (fadin) tsarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah, suna cika ma'auni - ko suna cika - abinda ke tsakanin sammai da kasa
عربي Turanci urdu
Idan mutum zai shiga gidansa, sai ya ambaci sunan Allah a yayin shigarsa da lokacin cin abincin sa , Shaidan zai ce : Babu makwanci gareku, kuma babu abincin dare
عربي Turanci urdu
Allah Madaukaki ya ce: Ni ina lokacin da bawana ya tuno da ni, kuma ina tare da shi inda yake tuna ni
عربي Turanci urdu
Shaidan yana saƙawa a kan rudanin ɗayanku, idan ya yi barci, kulli uku, sai ya buge kowane ƙulli: Kuna da dare mai tsawo, don haka barci
عربي Turanci urdu
Kamar gidan da aka ambaci Allah a cikinsa, da kuma gidan da ba a ambaci Allah a cikinsa, kamar Rayayye da matattu
عربي Turanci urdu
Masu biyewa juna mai fadinsu ba ya tabewa - ko mai aikata su - a bayan kowacce sallar farilla, Tasbihi talatin da uku, da Tahmidi talatin da uku, da Kabbara talatin da hudu
عربي Turanci urdu
Shaidan yana zo wa dayanku sai ya ce: Waye ya halicci kaza? waye ya halicci abu kaza? har ya ce: Waye ya halicci Ubanugijinka? idan ya ga haka to (sai) ya nemi tsarin Allah ya kuma hanu
عربي Turanci urdu
Duk wanda ya ce: Tsarki ya tabbata ga Allah tare da yabonSa, za a dasa masa bishiyar dabino a cikin Aljanna
عربي Turanci urdu
Lallai shaixan ya ce: Na rantse da Girmanka Allah, ba zan gushe ba ina vatar da Bayinka, matuqar dai rayukansu suna jikinsu, Ubangiji ya ce: Na rantse da Girmana da Xaukaka ta ba zan gushe ba ina gafarta musu matuqar sun nemi gafara ta
عربي Turanci urdu
Duk wanda ya ce: Ina neman gafarar Allah, wanda babu wani abin bautawa face Shi wanda yake rayayye kuma mai rai kuma ya tuba zuwa gare Shi, an gafarta masa zunubansa, koda kuwa ya tsere daga cikin rarrafe
عربي Turanci urdu