Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Sự sạch sẽ là một nửa của đức tin
عربي tiếng Anh tiếng Tây Ban Nha
Một người khi vào nhà, y tụng niệm Allah lúc bước vào và tụng niệm Allah khi ăn thì Shaytan sẽ nói với đồng bọn của nó: Các ngươi sẽ không có chỗ ngủ và cũng không có bữa ăn tối; ngược lại nếu ai vào nhà mà không tụng niệm Allah lúc bước vào thì Shaytan sẽ nói với đồng bọn của nó: Các ngươi đã có được chỗ ngủ rồi.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Allah, Đấng Quyền Năng và Tối Cao phán: TA ở cùng với suy nghĩ của người bề tôi về TA và TA ở cùng với y lúc y nhớ đến TA
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật Shaytan đã nói: Lạy Thượng Đế, với quyền năng của Ngài, bề tôi sẽ không ngừng cám dỗ đám bề tôi của Ngài lầm lạc khi mà linh hồn vẫn còn nằm trong thể xác của họ. Thượng Đế phán: Với quyền năng và sự tối cao của TA, TA sẽ vẫn tha thứ cho họ khi mà họ vẫn cầu xin TA tha thứ.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp