Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at panagalagaan-kapag siya ay kina-umagahan,sinasabi niyang:((O Allah, {sa kapahintulutan mo} sa Iyo kami ay inumagahan,at {sa kapahintulutan mo} sa Iyo kami ay ginabihan,at {sa kapahintulutan mo} kami ay nabubuhay,at {sa kapahintulutan mo} kami ay namamatay,at kami sa Iyo ay babalik)) at kapag Ginabihan,Nagsasabi siya ng tulad nito,ngunit siya ay nagsasabi [sa huli nito ng]; At kami sa Iyo ay hahantong
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pangulo ng pananalangin sa Kapatawaran,Ang pagsabi ng alipin sa: O Allah,Ikaw ang aking Panginoon,Walang ibang Diyos na karapa-dapat sambahin maliban sa Iyo,Ako ay Iyong nilikha at ako ay Iyong alipin,at ako ay susunod sa Iyong mga ipinag-utos at ipinangangako kong gagawin sa abot ng aking makakayanan,Ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa kasamaan ng aking mga gawa,Tinatanggap ko ang Iyong mga biyaya sa akin at tinatanggap ko ang aking mga pagkakasala,Kaya patawarin ako,dahil katotohanan walang makakapagbigay ng kapatawaran maliban sa Iyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bigkasin mo ang Qul huwa -llāhu aḥad (Sūrah 112) at ang dalawang ipinampapakupkop (Sūrah 113 at Sūrah 114) kapag gumabi at kapag nagmadaling-araw nang tatlong ulit, sasapat ang mga ito sa iyo sa bawat bagay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang taong nagsasabi sa kinaumagahan ng bawat araw at kinagabihan ng bawat gabi: Bismi -llāhi -lladhī lā yaḍurru ma`a -smihi shay'un fi -l'arḍi wa lā fi -ssamā'i, wa huwa -ssamī`u -l`alīm (Sa ngalan ni Allāh na walang makapipinsala sa pangalan Niya na anumang bagay sa lupa ni sa langit at Siya ay ang Nakaririnig, ang Nakaaalam) nang tatlong ulit malibang hindi siya mapipinsala ng anuman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Aming natapos ang araw at kasama nito,ang lahat ng pamamahala at Kapurihan ay sa Allah,Walang [diyos na] may karapatan upang sambahin maliban sa Allah ng nag-iisa.Walang Katambal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ka [ng paggunita] sa pag-iwan ko sa iyo ng apat na salita,kung ito ay titimbangin sa sinabi mo mula sa buong araw na ito,magiging katumbas niya ito sa timbang:"Kaluwalhatian sa Allah at sa Kanya ang ang lahat ng papuri,sa dami ng bilang ng Kanyang nilikha,at sa Kanyang kaluguran at s bigat ng Kanyang Trono [Dakilang Luklukan] at lawak [ng naisulat] ng Kanyang mga salita"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses