உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

ஸூரா பகராவின் இறுதி இரு வசனங்களை ஓரிரவில் ஓதினால் அதுவே அவனது பாதுகாப்பிற்குப் போதுமாகும்.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு