အမျိုးအစားခွဲများ

ဟဒီးဆ်တော်များစာရင်း

မည်သူမဆို စူရဟ်ဗကရဟ်၏ နောက်ဆုံးနှစ်အာယသ်ကို ည၌ရွတ်ဖတ်လျှင် ၎င်းသူအတွက် လုံလောက်သွားပြီဖြစ်သည်။
عربي အင်္ဂလိပ် ပြင်သစ်