Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Không một nô lệ nào nói vào mỗi sáng và mỗi hoàng hôn ba lần câu: “Bis mil la hil la zi laa ya dhur ru ma 'as mi hi shai un fil ar dhi, wa laa fis sa maa, wa hu was sa mi 'ul 'a lim” ngoại trừ không một điều gì gây hại được y.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp