kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

"Duk wanda ya karanta Ayoyi biyu daga karshen Surat al-Bakara a cikin Dare to sun Isar masa (Kariya
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan ya zama yana cewa: Ya Allah, ka zama WABC Omsina, WABC suna raye, kuma sun mutu, ga tashin matattu, kuma idan ya zama haka, sai ya ce: Ga makoma
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Yadda Shugaban Istigfari yake
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ku karanta Kul-huwa, da Falaki da nasi lokacin Yammaci da Safiya, Sau Uku sun Isar Maka komai"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Annabin Allah - Salati da amincin Allah su tabbata a gare shi - ya kasance yana cewa: Mun zauna sai aka mayar da sarki zuwa ga Allah, kuma godiya ta tabbata ga Allah, babu wani abin bauta sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Hakika na fadi wasu Kalmomi Hudu bayanki da za'a aunasu da abinda kika fada a wunin da sun rinjayesu: Tsarki ya tabbata ga Allah da godiya gare shi, yawan Halittar sa, da yardar kansa, da ma'aunin Al-arshinsa, da Rubutun Kalmominsa.
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci