Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Yā muqalliba -lqulūbi, thabbit qalbī `alā dīnik (O Tagapagpabago-bago ng mga puso, patatagin Mo ang puso ko sa Relihiyon mo).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma aṣliḥ lī dīni -llādhī huwa `iṣmatu amrīy, wa aṣliḥ lī dunyāya -llatī fīha ma`āshī, wa aṣliḥ lī ākhirati -llatī ilayhā ma`ādī, wa-j`ali -lḥayāta ziyādatan lī min kulli khayr, wa-j`ali -lmawta rāḥatan lī min kulli sharr. (O Allāh, pabutihin Mo para sa akin ang pagrerelihiyon ko na siyang pananggalang sa kapakanan ko, pabutihin Mo para sa akin ang mundo ko na nasa loob nito ang kabuhayan ko, pabutihin mo sa akin ang Kabilang-buhay ko na doon ang uwian ko, gawin Mo ang buhay na karagdagan para sa akin sa bawat kabutihan, gawin Mo ang kamatayan ng kapahingahan para sa akin sa bawat kasamaan.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, patawarin Mo ako sa pagkakamali ko, kamang-mangan ko, pagmamalabis ko sa nauukol sa akin, at anumang Ikaw ay higit na nakaaalam niyon kaysa sa akin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī as’aluka -l`āfiyata fī dīnī wa dunyāya wa ahlī wa mālī, allāhumma -stur `awrātī wa āmin raw`ātī, wa -ḥfiđnī mim bayna yadayya wa min khalfī wa `an yamīnī wa `an shimālī wa min fawqī, wa a`ūdhu bi`ađamatika an ughtāla min taḥtī (O Allah, tunay na ako ay humihiling sa Iyo ng kagalingan sa relihiyon ko, pangmundong buhay ko, mag-anak ko, at ari-arian ko. O Allah, pagtakpan Mo ang mga kahihiyan ko, patiwasayin Mo ang mga pangingilabot ko, at pangalagaan Mo ako mula sa harapan ko at sa likuran ko, sa dakong kanan ko at sa dakong kaliwa ko, at sa itaas ko. Nagpapakupkop ako sa kadakilaan Mo upang hindi ako lamunin mula sa ilalim ko).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah hinihiling ko sa Iyo ang lahat ng mabubuti maging ito man ay sa una o sa huli,Ang mga nalalaman ko rito at ang hindi ko nalalaman,At ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa lahat ng masasama,maging ito man sa una at sa huli,Ang mga nalalaman ko rito at ang hindi ko nalalaman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa paglaho ng biyaya Mo, pagbabago ng kalusugang dulot Mo, pambibigla ng paghihiganti Mo, at lahat ng mga ngitngit Mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyo mula sa pagkadaig ng utang at madaig ng kaaway at magapi ng kalaban
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamadalas na panalangin noon ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ay Allāhumma ātinā fi -ddunyā ḥasanatan wa fi -l’ākhirati ḥasanatan wa qinā `adhāba -nnār (O Allah, bigyan Mo kami sa mundo ng maganda at sa Kabilang-buhay ng maganda rin, at ipagsanggalang Mo kami sa pagdurusa sa Apoy).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sabihin mo: O Allāh, patnubayan Mo ako at itama Mo ako.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
ang Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, ay nagsasabi noon: "Allāhumma innī a`ūdhu bika min -lbaraṣi wa -ljunūni wa -ljudhāmi wa sayyi'i -l'asqām (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa an-an, kabaliwan, ketong, at masamang mga karamdaman)."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ako: O Sugo ni Allāh, turuan mo po ako ng isang panalangin. Nagsabi siya: Sabihin mo: "Allāhumma, innī a`dhu bika min sharri sam`ī wa min sharri baṣarī wa min sharri lisānī wa min sharri qalbī wa min sharri manīyī. (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa kasamaan ng pandinig ko, laban sa kasamaan ng paningin ko, laban sa kasamaan ng dila ko, laban sa kasamaan ng puso ko, at laban sa kasamaan ng maselang bahagi ko.)"
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang mga puso ng mga anak ni Adan, ang lahat ng mga ito ay nasa pagitan ng dalawang daliri ng [Panginoong] Napakamaawain gaya ng iisang puso, na ibinabaling-baling Niya saan man Niya loloobin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan [ang Sinabi nilang dalawa],Tunay na sila ay pinaparusahan ng parusang naririnig ng lahat ng mga hayop
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O `Abbās, o tiyuhin ng Sugo ni Allāh, hilingin ninyo kay Allāh ang kaligtasan sa Mundo at Kabilang-buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah sumuko ako sa Iyo at naniwala sa Iyo at ako ay nagtiwala at Nagbalik-loob sa Iyo at dahil sa Iyo ako ay nakipaglaban,O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyong Kadakilaan ,Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Iyo,na iligaw Mo ako,Ikaw ang walang hanggan,na walang kamatayan; At Jinn at Tao ay namamatay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dalasan ninyo ang pagsabi ng Yā dha -ljalāli wa –l’ikrām (O Karapat-dapat sa pagpipitagan at pagpaparangal).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! ilayo mo ako sa masasamang pag-uugali,mga gawain,pagnanasa at mga sakit
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allāh, kung paano Mong pinaganda ang pagkalikha sa akin, pagandahin mo ang kaasalan ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī a`ūdhu bika mina -l`ajzi wa -lkasli wa -lbukhli wa -harami, wa `adhābi -lqabr... (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa kawalang-kakayahan, katamaran, karamutan, pag-uulyanin, at pagdurusa sa libingan...)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī a`ūdhu bika mina -ljū`i fainnahu bi’sa -ḍḍajī`u wa a`ūdhu bika mina -lkhiyanati fainnahu bi’sati -lbiṭānah (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa gutom sapagkat tunay na ito ay kay saklap na kasiping at nagpapakupkop sa Iyo laban sa kataksilan sapagkat tunay na ito ay kay saklap na kapalagayang-loob).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko ba ituturo sa iyo ang mga pananalita na itinuro sa akin ng Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-kahit na sa iyo ay mayroong tulad ng isang bundok na utang,babayaran ito ni Allah para sa iyo?Sabihin mong:(( O Allah! Gawing sapat sa akin ang anumang iyong pinayagan bilang kapalit sa anumang Iyong ipinagbawal at gawin akong malaya ng pangangailangan sa iba maliban sa Iyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī a`ūdhu bika mina -l`ajzi wa -lkasli wa -ljubni, wa -lharami, wa -lbukhl; wa a`ūdhu bika min `adhābi -lqabri; wa a`ūdhu bika min fitnati -lmaḥyā wa -lmamāti. (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa kawalang-kakayahan, katamaran, karuwagan, pag-uulyanin, at karamutan; nagpapakupkop sa Iyo laban sa pagdurusa sa libingan at laban sa pagdurusa sa Impiyerno; at nagpapakupkop sa Iyon laban sa tukso ng buhay at kamatayan.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magpakupkop kayo kay Allāh laban sa hirap ng kasawian, sa pagkaabot ng kahapisan, sa kasamaan ng wakas, at sa pagkatuwa ng mga kaaway.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Allāhumma innī a`ūdhu bika min fitnati -nnāri wa `adhābi -nnāri wa min sharri -lghinā wa -lfaqr. (O Allāh, tunay na ako ay nagpapakupkop sa Iyo laban sa tukso ng Impiyerno, sa pagdurusa sa Impiyerno, at sa kasamaan ng yaman at karalitaan.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magkaroon ka ng pangingilag sa pagkakasala kay Allah at pagdakila [kay Allah] sa bawat mataas na lugar.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Gawin Mong sa puso ko ay may liwanag at sa paningin ko ay may liwanag,at sa pandinig ko ay may liwanag,at sa bandang kanan ko ay may liwanag,at sa bandang kaliwa ko ay may liwanag,at sa itaas ko ay may liwanag,at sa ilalim ko ay may liwanag,at sa harapan ko ay may liwanag,at sa likod ko ay may liwanag,At gawin Mo sa akin ang liwanag
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, pagalingin mo si Sa`d, o Allah pagalingin mo si Sa`d
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Panginoon tulungan mo ako (sa pag alaala at pasasalamat at mabuting pagsamba sa Iyo)at huwag mo silang tulungan(mapigilan ako sa pag-alaala at pasasalamat at mabuting pagsamba)sa Iyo,Ipagkaloob Mo sa akin tagumpay at Huwag Mo silang hayaan na magtagumpay laban sa akin,at Linlangin Mo sila para sa akin at huwag Mo silang hayaang maglinlang laban sa akin, Patnubayan Mo ako at padiliin sa akin ang Iyong patnubay,at tulangan Mo Ako sa sinumang mang-api sa akin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Aking hinihilin sa Iyo ang Patnubay at Pagkatakot at Pagkamarangal at Pagkamayaman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah sa Iyo ako ay sumuko at sa Iyo ako ay naniwala at sa Iyo ako ay umaasa at sa Iyo ako ay lumingon [upang magsisi] at upang makipagtalo,O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Kadakilaan Mo,Wala nang Ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Iyo,Sa pagligaw Mo sa akin,Ikaw ang [walang hanggang] Buhay,na Hindi Namamatay; At ang mga Engkanto at mga Tao ay namamatay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses