උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අහෝ දෙවියනි, මම ඔබෙන් යහමඟ, බැතිමත්කම, නිහතමානිකම හා සිතෙහි පොහොසත්කම පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ හදවත් වෙනස් කරන්නානනි, මාගේ හදවත ඔබේ දහම මත ස්ථාවරව තබනු මැනව.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ දෙවිඳුනි! මාගේ කටයුත්තකට ආරක්ෂාවක් වන මාගේ දහම මට විධිමත් කර දෙනු මැනව! මා ජීවත් වන මාගේ මෙලොව ද විධිමත් කර දෙනු මැනව! මම නැවත හැරී යන මාගේ මතුලොව ද මට විධිමත් කර දෙනු මැනව! සෑම යහපත් කටයුත්තකීදම වර්ධනයක් කරන්නක් බවට ජීවිතය සකසා දෙනු මැනව! සෑම නපුරකින් මට සැනසුම ලබා දෙන්නක් බවට මරණය සකසා දෙනු මැනව!
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ අල්ලාහ්, මාගේ වරදටත් මාගේ අනුවනකමටත් මාගේ කටයුතුවලදී මා විසින් සිදු වන නාස්තියටත් මට වඩා ඔබ ඒ ගැන දන්නා දෑටත් මට සාමව දෙනු මැනව!
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුකල් ආෆියත ෆී දීනී වදුන්යාය, වඅහ්ලී, වමාලී. අල්ලාහුම්මස්තුර් අව්රාතී වආමින් රව්ආතී. වහ් ෆල්නී මින් බයින යදයිය වමින් කල්ෆි වඅන් යමීනී. වඅන් ෂිමාලී වමින් ෆව්කී ව අඌදු බි අළමතික අන් උග්තාල මින් තහ්තී. තේරුම: යා අල්ලාහ් මාගේ දහම, මාගේ මෙලොව ජීවිතය, මගේ පවුල හා මගේ සම්පත් යනාදියෙහි ආරෝග්යභාවය මම ඔබෙන් පතමි. යා අල්ලාහ් මගේ අඩුපාඩු වසං කරනු මැනව. මගේ බිය තුරන් කරනු මැනව. මගේ ඉදිරිපස, පසුපස, දකුණු පස, වම්පස, ඉහළ හා පහල දිශාවන්ගෙන් ආරක්ෂාව සලසනු මැනව. මට පහළින් විය හැකි අනතුරුවලින් ආරක්ෂාව ඔබේ ශ්රේෂ්ඨත්වයේ නාමයෙන් පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අස්අලුක මිනල් කයිරි කුල්ලිහී ආජිලිහි වආජිලිහි මා අලිම්තු මින්හු වමාලම් අඃලම්, වඅඌදුබික මිනෂ් ෂර්රි කුල්ලිහි ආජිලිහි වආජිලිහි මා අලිම්තු මින්හු වමාලම් අඃලම්. (අහෝ දෙවිඳුනි! වර්තමානයේ හා ආනගතයේ සිදුවන මා නොදැන සිටි නමුත් ඔබ ඒ ගැන දැන සිටි සියලුම යහපත මම ඔබෙන් ඉල්ලමි. අහෝ දෙවිඳුනි! වර්තමානයේ හා ආනගතයේ සිදුවන මා නොදැන සිටි නමුත් ඔබ ඒ ගැන දැන සිටි සියලුම නපුරෙන් ආරක්ෂාව මම ඔබෙන් ඉල්ලමි.)
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ අල්ලාහ් ඔබගේ ආශිර්වාදයන් පහවී යාමෙන් ද ඔබගේ සුවය වෙනතකට පෙරළීමෙන් ද ඔබගේ දඬුවම අනපේක්ෂිතව පැමිණීමෙන් ද ඔබගේ සියලු කෝපයන්ගෙන් ද ආරක්ෂාව ඔබෙන් මා පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මින් ගලබතිත් දෙයිනි, වගලබතිල් අදුව්වි, වෂමාතතිල් අඃදාඉ. අහෝ දෙවිඳුනි! (මා කෙරෙහි) ණය ඉහවහා යාමෙන් ද සතුරන් ඉක්මවා යාමෙන් ද සතුරන් සතුටු වීමෙන් ද සැබැවින්ම මම ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් (සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්) තුමණන්ගේ ප්රාර්ථනා අතරින් වැඩිහරියක් එතුමා කළ ප්රාර්ථනාව වූයේ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (අහෝ පරමාධිපතියාණනි! මෙලොව යහපත ද මතුලොවෙහි යහපත ද අපට පිරිනමනු මැනව. නිරයේ ගින්නේ දඬුවමින් අප ආරක්ෂා කරනු මැනව) යන්නයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අල්ලාහුම්මහ්දිනී වසද්දිද්නී (අහෝ දෙවියනි, මට මග පෙන්වන්න. මට ආශිර්වාද කරන්න.) යනුවෙන් පවසන්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
නබි (සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්) මෙසේ ප්රාර්ථනා කරන්නෙකු වූහ. “අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදුබික මිනල් බරසි වල් ජුනූනි වල් ජුසාමි වසය්යිඉල් අස්කාමි.” (අහෝ දෙවියනි, කුෂ්ට රෝග, මානසික රෝග, ළාඳුරු රෝග හා අනෙකුත් දරුණු රෝගවලින් ආරක්ෂාව මම ඔබෙන් පතමි.)
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
‘ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහූ ලා ෂරීක ලහූ අල්ලාහු අක්බර් කබීරා’ (නැමදුමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙනත් දෙවියෙකු නැත. ඔහු ඒකීයය. ඔහුට කිසිදු හවුල්කරුවකු නොමැත. අල්ලාහ් ඉමහත් අති ශ්රේෂ්ඨය.) යැයි පවසන්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ අල්ලාහ්ගේ දූතයාණනි! මට ප්රාර්ථනාවක් කියා දෙන්නැයි මම පැවසුවෙමි. එතුමා: අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මින් ෂර්රි සම්ඊ, වමින් ෂර්රි බසරී, වමින් ෂර්රි ලිසානී, වමින් ෂර්රි කල්බී, වමින් ෂර් මනිය්යී’ යනුවෙන් පවසනු.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
සැබැවින්ම ආදම්ගේ දරුවන්ගේ සියලු හදවත් මහාකරුණිකයාණන්ගේ ඇඟිලිවලින් ඇඟිලි දෙකක් අතර එක් හදවතක් මෙන් පවතී. ඔහු අභිමත කරන පරිදි එය ක්රියා කරවයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
යා දල් ජලාලි වල් ඉක්රාම් යන පද භාවිතය අධිකව පිළිපදින්න.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
اللهم إني أعوذ بك من العَجْزِ وَالكَسَلِ، والبُخْلِ والهَرَمِ، وَعَذابِ القَبْرِ අල්ලාහුම්ම ඉන්නී අඌදු බික මිනල් අජ්සි වල් කසලි වල් බුහ්ලි වල් හරමි වඅදාබිල් කබ්රි තේරුම: අහෝ අල්ලාහ්! නොහැකියාව, මැලිකම, මසුරුකම, වයෝවෘද්ධභාවය හා කබ්ර්හි වේදනාව යනාදියෙන් මම ඔබෙන් ආරක්ෂාව පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අහෝ! අල්ලාහ්, සඃද්ට සුවය දෙනු මැනව, අහෝ! අල්ලාහ්, සඃද්ට සුවය දෙනු මැනව.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ