Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Ya mu qol li bal qu lub, thab bit qol bi 'a la di nik.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Lạy Allah, xin Ngài tha thứ cho bề tôi về những sai phạm của bề tôi, sự thiếu hiểu biết của bề tôi, sự vượt quá giới hạn của bề tôi, và về những gì mà Ngài biết rõ về nó hơn bề tôi
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Lạy Allah, bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi việc bị mất đi ân huệ của Ngài, bị mất đi sức khỏe mà Ngài đã ban cho và tránh khỏi hình phạt tức thời của Ngài và mọi sự giận dữ của Ngài
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Lạy Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài che chở tránh khỏi nợ nần bủa vây, khỏi sự chiếm ưu thế của kẻ thù và sự hả hê của kẻ thù.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Lời Du'a mà Thiên Sứ của Allah ﷺ thường cầu nguyện nhiều nhất là: "Ol lo hum ma rab ba na a ti na fid dun ya ha sa nah, wa fil a khi ro ti ha sa nah, wa qi na a zda ban nar" - "Lạy Thượng Đế của bầy tôi, xin Ngài hãy ban cho bầy tôi mọi điều tốt đẹp ở trần gian này và mọi điều tốt đẹp ở Đời Sau; và xin Ngài hãy bảo vệ bầy tôi thoát khỏi hình phạt của Hỏa Ngục
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
{Hãy nói:La ila ha il la ol loh wah da hu la sha ri ka lah, ol lo hu ak bar ka bi ra, wal ham du lil lah ka thi ra, sub ha nol loh rab bil a la min, la haw la wa la qu wa ta il la bil lah al a zi zil ha kim}
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Hãy thường xuyên cầu xin bằng câu: Ya zal ja laa li wal ik rom.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Ngươi hãy kính sợ Allah và hãy Takbir mỗi khi đi ngang qua những chỗ cao
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Lạy Allah, xin Ngài cho Sa'ad được khỏi bệnh; lạy Allah, xin Ngài cho Sa'ad được khỏi bệnh
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
Hỡi Allah, quả thật bề tôi cầu xin Ngài hãy ban cho bề tôi những kiến thức hữu ích và lòng mộ đạo và lòng trinh bạch và bổng lộc và làm cho bề tôi mãn nguyện và hài lòng với những gì mà Ngài đã ban cho.
عربي tiếng Anh tiếng Urdu
<< Lạy Allah, vì Ngài bề tôi đã nộp mình phục tùng, vì Ngài bề tôi đã tin tưởng nơi Ngài, vì Ngài bề tôi đã phó thác những sự việc của bề tôi cho Ngài, vì Ngài bề tôi đã quay về sám hối với Ngài, vì Ngài bề tôi đã Thánh chiến. Lạy Allah bề tôi tìm kiếm nơi trú ẩn qua sự hùng mạnh của Ngài, Ngài là Đấng Thượng Đế duy nhất xứng đáng được thờ phụng, xin Ngài che chở cho bề tôi khỏi lầm lạc, bởi Ngài là Đấng vĩnh cửu không bao giờ chết còn loài ma quỉ và loài người đều phải chết.>>
عربي tiếng Anh tiếng Urdu