உப பிரிவுகள்

ஹதீஸ் அட்டவணை

அல்லாஹ்வே! என்னுடைய பிழைகளையும், எனது அறியாமையையும் எனது மிதமிஞ்சிய கருமங்களையும் மற்றும் என்னை விடவும் நீ அறிந்திருக்கும் எனது ஏனைய தவறுகளையும் நீ மன்னித்தருள்வாயாக.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
அல்லாஹ்வே! உன் அருள் இல்லாமற் போவதையும்,நீ அளித்திருக்கும் உன் ஆரோக்கியம் அகன்று விடுவதையும், உன் திடீர் தண்டனையும்,மற்றும் உன் சகல கோபங்களையும் விட்டும் உன்னிடம் பாதுகாவல் தேடுகிறேன்
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
யா தல் ஜலாலி வல் இக்ராம் என்ற வார்த்தையையைப் பற்றிக் கொள்ளுங்கள்."
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு
அல்லாஹ்வே! ஸஃதை குணப்படுத்தி வைப்பாயாக. அல்லாஹ்வே ஸஃதை குணப்படுத்தி வைப்பாயாக.
عربي ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு பிரஞ்சு