Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kapag pumasok ang lalaki sa bahay nito,at inaalaala niya si Allah-Pagkataas-taas Niya sa pagpasok niya,at sa pagkain niya,Sasabihin ni Satanas sa mga kasamahan niya,Wala kayong matutulugan at wala kayong hapunan;At kapag pumasok siya at hindi niya inaalaala si Allah -Pagkataas-taas Niya sa pagpasok niya,at sa pagkain niya,Sasabihin ni Satanas;Inabutan ninyo ang matutulugan,at kapag hindi niya inaalaala si Allah -Pagkataas-taas Niya sa pagkain niya,Sasabihin niya: Inabutan ninyo ang matutulugan at ang hapunan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah! Aking hinihiling sa Iyo ang Patnubay at Pagkatakot at Pagkadalisay at Pagkamayaman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah,Patawari mo ako sa lahat ng kasalanan ko,sa kaliit-liitan nito at sa napakalaki nito,at sa una nito at sa huli nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah sumuko ako sa Iyo at naniwala sa Iyo at ako ay nagtiwala at Nagbalik-loob sa Iyo at dahil sa Iyo ako ay nakipaglaban,O Allah! Ako ay nagpapakupkop sa Iyong Kadakilaan ,Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Iyo,na iligaw Mo ako,Ikaw ang walang hanggan,na walang kamatayan; At Jinn at Tao ay namamatay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dalasan ninyo ang pagsabi ng Yā dha -ljalāli wa –l’ikrām (O Karapat-dapat sa pagpipitagan at pagpaparangal).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah,Patawarin mo ako sa anumang unang nagawa ko at sa anumang huling nagawa ko at sa lahat ng inililihim ko at sa lahat ng ipinapakita ko
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses