Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tinutugon ang isa sa inyo hanggat hindi siya nagmadali, na nagsasabi: Dumalangin na ako sa Panginoon ko ngunit hindi Siya tumugon sa akin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Walang isang Muslim sa ibabaw ng lupa na dumadalangin kay Allāh, pagkataas-taas Niya, ng isang panalangin, ibibigay sa kanya ni Allāh ito o ibabaling palayo sa kanya ang kasagwaang tulad nito hanggat hindi siya dumadalangin ng kasalan o pagputol ng ugnayan sa kaanak.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Tunay na ang Panginoon ninyo ay mahiyain, mapagbigay; nahihiya Siya sa lingkod Niya, kapag nag-angat ito ng mga kamay nito sa Kanya, na bigyan ang mga ito ng wala.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Na ang Sugo ni Allah pagpalain siya ni Allah at pangalagaan- ay iniibig niya ang pangkalahatan mula sa mga panalangin,at iniiwan ang maliban sa mga ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Huwag sabihin ng isa sa iyo: O Allāh, magpatawad Ka sa akin kung niloob Mo. O Allāh, maawa Ka sa akin kung niloob Mo. Tatagan niya ang paghiling sapagkat tunay na si Allāh ay walang makapipilit sa Kanya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, kapag nagdaan ang sangkatlo ng gabi, ay bumabangon at nagsasabi: "O mga tao, alalahanin ninyo si Allah.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu
Afṭara `indakumu ­ṣṣā'imūna wa akala ta`āmakumu ­l'abrāra wa ṣallat `alaykumu ­lmalā'ikah. (Nagsagawa ng ifṭār sa piling ninyo ang mga nag-aayuno, kumain ng pagkain ninyo ang mga nagpapakabuti, at dumalangin para sa inyo ang mga anghel.)
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu