Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Lời cầu xin của các ngươi luôn được đáp lại miễn y không vội vã mà nói: Tôi đã cầu xin Thượng Đế rồi mà Ngài vẫn không chấp nhận nó.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Đấng E Thẹn và Rộng Lượng, Ngài cảm thấy xấu hổ khi người bề tôi của Ngài ngửa đôi tay lên cầu xin Ngài mà Ngài chỉ đáp lại y bằng con số không.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Thiên Sứ của Allah thường thích cầu nguyện với những lời ngắn gọn nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa được gọi Jawa-mi'a Kalim
عربي tiếng Anh tiếng Pháp