ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

గమ్య స్థానం లో చేరుకున్నవాడు ఈ దుఆ పఠించాలి ;అవూజు బి కలిమాతిల్లహిత్తామ్మాతి మిన్ శర్రి మా ఖలఖ్’ అప్పుడు అతనికి అక్కడి నుండి తిరిగి వెళ్ళేవరకి ఏ రకమైన వస్తువు నష్టం కలిగించలేదు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్