kase kashen kana nan rassa

lis din Hadisai

"Duk wanda ya sauka Masauki sai ya ce: Ina neman tsari da Cikakkun Kalmomin Allah daga Sharrin abunda ya halitta, babu abunda zai cuce shi har sai ya tashi daga wannan wurin "
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"An Turmuza Hancin Duk wanda aka anbaceni baimun Salati ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Duk wanda ya ci abinci ya ce: Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan kuma ya azurta shi da dukiyata daga gare ni ba tare da juya ni ba. Za a gafarta masaDuk wanda ya ci abinci ya ce: Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan kuma ya azurta shi da dukiyata daga gare ni ba tare da juya ni ba. Za a gafarta masa
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da mu kuma ya Shayar da mu, kuma ya isar mana kuma ya bamu Makwanci, Saboda da yawa wanda babu mai isar masa ko mai bashi makwanci"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Kada ku kuskura ku Zagi Iska, idan kuka ga abinda bakwa so to kuce: Ya Ubangiji Muna rokonka daga Alkairin wannan Iskar, da kuma Alkairin abinda ya ke cikinta, da kuma Alkairin da aka Umarce ta da shi, kuma muna neman tsari da kai daga Sharrin wannan Iskar, da kuma Sharrin abinda yake cikinta, da kuma Sharrin abinda aka Umarce ta da shi
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"An Turmuza Hancin Duk wanda aka anbaceni baimun Salati ba"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Idan kuka tafi shinfidarku -ko idan kuka zo kwanciya- to kuyi kabarbari Talatin da Uku, kuyi Tasbihi Talatin da Uku kuyi Tahmidi Talatin da Uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wannan wani Sahiɗan ne ana ce masa khinzab, idan ka ji shi ka nemi tsarin Allah daga gare shi, ka yi tofi a hagunka sau uku
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Wani mutum ya zo wurin Annabi –sallal Lahu alaihi wa sallama- ya ce: Ya Manzon Allah, Ina son tafiya, don haka ka azurta ni, sai ya ce: “Allah Ya azurta ku da takawa. : Ka warkar da ni, ya ce: "Kuma ka kyautata maka a duk inda kake
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Manzon Allah ya kasance idan yayi tafiya yana neman tsarin Allah daga Wahalar Tafiya, da Mummunar Dawowa, da tabarbarewar Yanayi, da kuma Addu'ar wanda aka Zalunta, da kuma Mummunan gani a cikin Ahali da Dukiya"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
"Ya Kasance idan ya ga jinjirin wata yakan ce: Ya Ubangiji ka saukar mana shi a gare mu da aminci da kuma Imani"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Abu Saleh Ya kasance yana Umartarmu idan dayan mu zai bacci ya kwanta akan bangaren sa na dama
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci
Lallai Waxan nan Ayoyi Allah ya turo su, ba wai sun kasance saboda Mutuwa wani Mutum bane ko rayuwarsa, sai dai Allah yana aiko su don ya tsorata bayinsa, to idan kuka ga wani abu daga cikin su to zabura zuwa Anbaton Allah da roqonsa da kuma neman gafararsa"
عربي Turanci Fassara Yaren Faransanci