فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

څوک چې په یو ځای کې میشت شو او ویې ویل: أعوذ بكلمات الله التَّامَّات من شرِّ ما خلَق، لم يَضُرَّه شيءٌ حتى يَرْحَلَ مِن مَنْزِله ذلك) زه د الله په بشپړو کلمو د هغه څه له شر څخه پناه غواړم چې هغه پیدا کړي دي، هیڅ شی به ورته ضرر ونه رسوي تر څو چې له هغه ځای څخه کډه نه شي.
عربي انګلیسي فرانسوي