නබි වදන් ලැයිස්තුව

නියතවශයෙන්ම යම් මිනිසෙකු නබි තුමානන් කෙරෙහි අඡ්නබි කාන්තාවක් තමාව සිපගත් බව පැමිනිල්ලක් යොමු කල විගස දෙවිදුන් වන අල්ලාහ් මෙසේ පහල කලේය නියතවශයෙන්ම දහවල් කාලයේ හා රාත්රි කාලෙය් කොටසක් සලාතය ඉටු කරනු මැනව සත්යවශයෙන්ම සත් ක්රියාවන් දුර්ක්රියාවන් සියල්ල කමාකරයි යන අදහසින් පහලවූ ඒම වැකිය පැවසූ විගස ඒම මිනිසා මෙය මාහට පමණක්ද යැයි විමසූහ ඒවිට නබි තුමා මුලු සමාඡයටම අයත්ය යැයි පැවසූහ වාර්ථාකරැ ඉබ්නු මස්උෘව්ද් රළියල්ලාහු අන්හු මූලාශ්රය බුහිරි

නිරය ෂරීයාවේ අනුමත නොවු කාර්යන් ඔස්සේ අලංකාර කරන ලදි තවද පූර්ව සානිරය ෂරීයාවේ අනුමත නොවු කාර්යන් ඔස්සේ අලංකාර කරන ලදි තවද ස්වර්ගය පිළිකුල්සාගත කරැණු ඔස්සේ සගවන ලදි යැයි නබි සල් තුමා පැවසූහ වාර්තාකරැ අබූව් හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හුනිරය ෂරීයාවේ අනුමත නොවු කාර්යන් ඔස්සේ අලංකාර කරන ලදි තවද ස්වර්ගය පිළිකුල්සාගත කරැණු ඔස්සේ සගවන ලදි යැයි නබි සල් තුමා පැවසූහ වාර්තාකරැ අබූව් හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හුනන ඉහත සදහන් හදීසයේ අර්ථකථනය වනුයේ යම් බැති මතෙකු මේ ලොවේ දක්නට ලැබෙන සෑම වස්තුවක්මටම ප්රිය කර ඒයට අාකර්ෂණීව වෂීවි දෙවිදුන් වන අල්ලාහ්ව හා පරලොවෙන් අෑත්කරන්නේද ඒම කර්මයන් හා වස්තූන්ද ඒයව කෙසේ මිලදී ගත නොහැකිවන වස්තුවක්වුණේද ඒහෙයින් කිසිදු ඵලක් නැත ඒය නිරය අදෙසා මගක් බිහිකරයි ස්වර්ගයෙන් අෑත් කරයි රහ්මත්නම් මලාඉකාවරැන්ගෙන්ද සමාඡයෙන්ද පරමාධිපතියාගෙන්ද අෑත් වේ යන අදහසින් නබි තුමාණෝ පැවසූහ ධක සහිත හදීසයකිස්වර්ගය පිළිකුල්සාගත කරැණු ඔස්සේ සගවන ලදි යැයි නබි සල් තුමා පැවසූහ වාර්තාකරැ අබූව් හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හුනිරය ෂරීයාවේ අනුමත නොවු කාර්යන් ඔස්සේ අලංකාර කරන ලදි තවද ස්වර්ගය පිළිකුල්සාගත කරැණු ඔස්සේ සගවන ලදි යැයි නබි සල් තුමා පැවසූහ වාර්තාකරැ අබූව් හුරෙයිරා රලියල්ලාහු අන්හුනන ඉහත සදහන් හදීසයේ අර්ථකථනය වනුයේ යම් බැති මතෙකු මේ ලොවේ දක්නට ලැබෙන සෑම වස්තුවක්මටම ප්රිය කර ඒයට අාකර්ෂණීව වෂීවි දෙවිදුන් වන අල්ලාහ්ව හා පරලොවෙන් අෑත්කරන්නේද ඒම කර්මයන් හා වස්තූන්ද ඒයව කෙසේ මිලදී ගත නොහැකිවන වස්තුවක්වුණේද ඒහෙයින් කිසිදු ඵලක් නැත ඒය නිරය අදෙසා මගක් බිහිකරයි ස්වර්ගයෙන් අෑත් කරයි රහ්මත්නම් මලාඉකාවරැන්ගෙන්ද සමාඡයෙන්ද පරමාධිපතියාගෙන්ද අෑත් වේ යන අදහසින් නබි තුමාණෝ පැවසූහ

හකීම් ඉබ්නු හිෂාම් රලියල්ලාහු අන්හුමා දන්වයි මම රසුලුල්ලාහි සල්ල්ලාහු ගෙන් යම් වස්තූන් ඉල්ලුවෙමි ඒතුමාණෝ මට දුන්හ නැවතත් ඉල්ලුවෙමි ඒවිටද දුන්හ නැවතත් ඉල්ලුවෙමි ඒවිටද දුන්හ පසුව මා අමතා හකීම් නියතවශයෙන්ම මෙම වස්තූන් සාරවත්ව හා මිහිරිව තිබේ කවරෙකු ඒය අාශාවෙන් තොරව ඒය ලබාගන්නේද ඒයින් ඔහුට අභිවෘද්ධිය අැති වේ කවරෙක් ඒය මනෝ අාශාවෙන් ලබා ගන්නේද ඒයින් ඔහුට අභිවෘදිය අැති නොවේ ඒවිට ඔහු අාහාර අනුභව කළේද කුස නොපිරැණු කනෙකුගේ තත්වයට පත්වේ ඉහළ තිබෙන දෑතට පහල තිබෙන දෑත්ට වඩා උසස් වේ යැයි පැවසූහ ඒවිට මා යාරසූලුල්ලාහ් ඔබ තුමා සත්ය කර ඒවූ ඒම බඅල්ලාහ්ගේ නාමයමන් දිව්රා පවසමි ඔබ තුමාගෙන් පසුව මම මෙලොවින් වෙන් වනතුරැ කිසිවෙකුගෙන් කිසිවෙක් නොඉල්ලමී යැයි කීවේය පසූ කාලීනව අබූබක්කර් රලියල්ලාහු පොදු භාණ්ඩාගාරයෙන් හකීම් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ කොටස දීම සදහා කැද වූවද ඔහු ඒ්වා කිසිවක් ලබා ගැනීම ප්රතික්ෂේප කළේය ඉන් පසු උමර් රලියල්ලාහු අන්හු තුමාගේ අවධියේ ඔහුව කැදවූවද ඒවිටද ඒහු ප්රතික්ෂේප කළේය උමර් රලියල්ලාහු ජනයින්ව අමතා මුස්ලීම්වරැණී සටන් නොකළ ලැබු මෙම වස්තූන් වලින් අල්ලාහ් තීරණය කළ හකීම්ගේ කොටස මා ලබා දීමට ඉදිරිපත් වුණෙමීඒවිටද ඔහු ඒය බාරගැනීමට ප්රතික්ෂේප කරයි මෙයට ඔබලාට සාක්ෂි දරන්න යැයි පැවසුවේය හකීම් රලියල්ලාහු අන්හු නබි තුමාගේ මරණයෙන් පසු තම මරණය තෙක් අන් අයෙගන් කිසිවක් ලබා නොගත්තේය

අම්ර් ඉබ්නු තලබ් රලියල්ලාහු අන්හු දන්වයි නබි තුමාණන් කෙරෙහි යම් වස්තූන් ගෙනෙන ලදි ඒය සමහරැන්ට බෙදා දුන්හ සමහරැන්ට නොදුන්හ පසුව නොලැබුනු අය අපටත් දීමට තිබුණා යැයි පැවසීම නබි තුමානන්ට අාරංචි විය ඒම නිසා අල්ලාහ්ව ප්රංශසා කළ පසුව අල්ලාහ කෙරෙහි දිව්රා කියමි මා සමහරක් පෙළට දෙමි තවත් පෙළක් මා අත පසු කරමි මා කවරෙකුට නොදී අතපසු කරන්නේද ඔහු මට ඉතා ස්නේහවන්තයකි මා තවත් පිරිසකට ඔවුන්ගේ හදවත් තුල තිබෙන්නාවු බිය දැඩි තිගැස්ම සදහා දෙමි තවත් සමරවරැන්ගේ සිත් තුල අල්ලාහ් දී අැති ධනවත්කම හා අනෙකුත් යහපත කරැණුපතා නොදෙන්නෙමි අම්ර් ඉබ්නු තංලිබ් නැමැත්තාද ඒවැනි කෙනෙකි යැයි පැවසූහ තවද අම්ර් ඉබ්නු තලිබ් රළියල්ලාහු මෙසේ පවසයි නබි තුමාණන්ගේ මෙම ඔවදන කියමන රතු පැහැති ඔටුවන් මට ලැබුණද මා ඒය ප්රිය නොකරමී