උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

කාන්තාවන් හේතුවෙන් පිරිමින්ට ඇතිවන අර්බුදකාරී පරීක්ෂණයක් මෙන් කිසිදු පරීක්ෂණයක් මගෙන් පසුව මම අතහැර නොයමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
කාමයේ වරදවා හැසිරීමෙන් තමන්ට හිමි කොටස ආදම්ගේ පුතණුවන්ට නියම කරන ලදී. කිසිදු සැකයකින් තොරව ඔහු එය හිමි කර ගනී. දෑස් වනාහි ඒ දෙක කාමයේ වරදවා හැසිරීම යනු බැල්ම හෙළීමය. දෙකන් වනාහි ඒ දෙක කාමයේ වරදවා හැසිරීම යනු ඇසීමය. දිව එය කාමයේ වරදවා හැසිරීම යනු කතා කිරීමය. අත, එය කාමයේ වරදවා හැසිරීම යනු ඇල්ලීමය. පාදය, එය කාමයේ වරදවා හැසිරීම යනු පියවර තැබීමය. සිත ආශා කරයි. ප්රිය කරයි. ලිංගික අවයව එය තහවුරු කරයි. එසේ නොවේ නම් එය බොරු කරයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ