فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

ما له خپل ځان څخه وروسته د ښځو په څېر بله داسې فتنه نه ده پریښي چې هغه دې نارینه و ته ډیره زیانمنه وي.
عربي انګلیسي فرانسوي