Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Hindi ako mag-iiwan pagkatapos ko ng isang tukso na higit na nakapipinsala sa mga lalaki kaysa sa mga babae.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Itinakda sa anak ni Adan ang bahagi niya sa pangangalunya; matatamo iyon, hindi maiiwasan: Ang mga mata, ang pangangalunya ng mga ito ay ang bawal na pagtingin. Ang mga tainga, ang pangangalunya ng mga ito ay ang bawal na pakikinig. Ang dila, ang pangangalunya nito ay ang bawal na pagsasalita. Ang kamay, ang pangangalunya nito ay ang bawal na paghawak. Ang paa, ang pangangalunya nito ay ang bawal bawal na paghakbang. Ang puso ay nagpipithaya, nagmimithi, at paniniwalaan iyon ng ari ng tao o pasisinungalingan iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi pumuno ang isang tao ng isang sisidlang higit na masama kaysa sa tiyan. Sapat na sa anak ni Adan na may mga makakaing magtatayo sa likod niya, at kung nangyaring hindi posible, sangkatlo ay para sa pagkain niya, sangkatlo ay para sa inumin niya, at sangkatlo ay para sa paghinga niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses