Talaan ng mga ḥadīth

Ang malalaking kasalanan: Pagtambal kay Allah,Paglapastangan sa magulang,Pagkitil sa buhay,at ang Lubog na Panunumpa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Iwasan ninyo ang pitong nakapapahamak." Nagsabi sila: "O Sugo ni Allāh, at ano po ang mga ito?" Nagsabi siya: "Ang pagtatambal kay Allāh, ang panggagaway, ang pagpatay sa kaluluwang ipinagbawal ni Allāh malibang ayon sa katwiran, ang pakikinabang sa patubuan, ang pakikinabang sa yaman ng ulila, ang pagtalikod sa araw ng labanan, at ang paninirang puri sa mga babaing malinis, na inosente, na mananampalataya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ako ang nag-iisa na hindi nangangailangan ng katambal; sino man ang gagawa ng gawain bilang pag-tambal sa akin, ito ay aking iiwan kasama ang kanyang itinambal (sa Allah).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang magsaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah,Siya ay Nag-iisa at walang katambal sa Kanya,at katotohanan na si Muhammad ay Propeta at Sugo Niya,at Katotohanang si 'Esah ay propeta ng Allah at Sugo Niya at Ang Salita Niya ay iginawad Niya kay Maryam at ang isang espirito nito (na kanyang nilikha),At ang Paraiso ay totoo,At ang Impiyerno ay totoo,Papapasukin siya ni Allah sa Paraiso, dahil sa mga gawain nito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang mamatay na hindi nagtambal kay Allah kahit na isang beses lang,ay mananahanan sa Paraiso,at sinuman ang mamatay na nagtatambal kay Allah kahit isang beses lang ay mananahanan sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang magtitiyak sa akin [na pangangalaagan] ang nasa pagitan ng bigote at balbas niya at ang nasa pagitan ng mga hita niya, titiyakin ko para sa kanya ang Paraiso."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Paraiso ay mas-malapit sa isa sa inyo mula sa mga yapak ng tsinelas nito.At gayundin ang Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Binalot ang Impiyerno ng mga pinipithaya at binalot ang Paraiso ng mga kinakainisan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagtagpo ang dalawang Muslim dala ang tabak nilang dalawa, ang pumatay at ang napatay ay sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang ipinahihintulot ay malinaw at tunay na ang ipinagbabawal ay malinaw. Sa pagitan ng dalawang ito ay mga bagay na nakapanghihinala, na hindi nalalaman ng marami sa mga tao. Kaya ang sinumang nangilag sa mga nakapanghihinala ay nakapag-ingat nga para sa relihiyon niya at dangal niya. Ang sinumang nasadlak sa mga nakapanghihinala ay nasadlak sa ipinagbabawal,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allāh ay hindi tumitingin sa mga katawan ninyo ni sa mga anyo ninyo subalit tumitingin Siya sa mga puso ninyo at mga gawa ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga gawain ay nakasalalay sa layunin,at bawat tao ay nakasalalay sa kanyang layunin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang mga lalaking gumugugol sa yaman ni Allah nang walang katarungan,mapapasakanila ang Impiyerno sa Araw ng pagkabuhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang lahat ng anak ni Adan ay nagkakamali at ang pinakamainam sa mga nagkakamali ay yaong nagbabalik-loob
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang karamihan sa nagpapapasok sa Paraiso ay ang pangingilag sa pagkakasala kay Allah at ang kagandahan ng kaasalan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ako mag-iiwan pagkatapos ko ng isang tukso na higit na nakapipinsala sa mga lalaki kaysa sa mga babae.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi sumasampalataya ang isa sa inyo hanggang sa ako ay maging higit na iniibig sa kanya kaysa sa anak niya, magulang niya, at mga tao sa kalahatan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang manalig sa isang bagay,ipapaubaya siya rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dumaan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dalawang libingan,Nagsabi siya: ((Tunay na silang dalawa pinaparusahan,At ang ipinaparusa sa kanilang dalawa ay malaki.Ang isa sa kanila:Siya ay hindi nagtatakip sa pag-ihi,At ang iba: Siya ay naglalakad para sa Paninirang-puri))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Mundo ay napakatamis na [prutas ng] halaman,at katiyakang si Allah ay ginawa niya kayong namamahala rito,Titingnan Niya kung ano ang gagawin ninyo,Katakutan ninyo ang Mundo at katakutan ninyo ang mga babae,Sapagkat ang unang tukso sa mga angkan ng Esrail ay nasa mga babae
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ikaw ay makakasama sa sinumang iniibig mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kahalintulad ng mabuting kaibigan at masamang kaibigan,ay tulad ng nagdadala ng pabango,at nag-iihip ng pugon,Kaya`t ang nagdadala ng pabango;maaari ka niyang mabigyan,o maaari ka niyang mapagbibintahan,o maaaring makakakatagpo ka sa kanya ng mabangong humahalimuyak,Samantalang ang nag-iihip ng pugon;maaaring masunog nito ang iyong mga damit o maaaring makakatagpo ka ng masamang hangin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Yā muqalliba -lqulūbi, thabbit qalbī `alā dīnik (O Tagapagpabago-bago ng mga puso, patatagin Mo ang puso ko sa Relihiyon mo).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang humiling ng taos puso sa Allah-Pagkataas-taas Niya na maging martir [kapag siya ay namatay],ipagkakaloob sa kanya ang mga antas ng mga martir kahit na siya ay namatay sa higaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mananatili ang pagsubok sa [lalaking] mananampalataya at [babaing] mananampalataya,sa sarili nito,anak at yaman ,hanggang sa makakaharap niya si Allah-Pagkataas-taas Niya- na nawala sa kanya ang kanyang mga kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakakamangha ang gawain na isang mananampalataya;Ang lahat ng kanyang gawain ay may kabutihan,at hindi ito makatatagpuan maliban sa mananampalataya: Kapag dumating sa kanya ang kaligayahan,siya ay magpapasalamat [kay Allah] at ito ang mabuti para sa kanya,At kapag dumating sa kanya ang pinsala,Siya ay magtitiis,at ito ang mabuti para sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Hindi ba ako magpapabatid sa inyo ng higit na pinangangambahan para sa inyo sa ganang akin kaysa sa Bulaang Kristo?" Nagsabi sila: "Opo, o Sugo ni Allah." Nagsabi siya: "Ang tagong shirk: Tumitindig ang tao at saka nagdarasal at pinagaganda ang dasal niya dahil sa nakikita niyang pagtingin ng isang tao."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O bata, anong nangyari sa iyo? Hindi ba't ikaw ay nag-uutos sa kabutihan at mag-pipigil mula sa kasamaan? at ang sabi niya: oo, ako ay nag-uutos sa kabutihan at hindi ko siya ginagawa, at ako ay mag-pipigil mula sa kasamaan at akin naman siyang ginagawa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ito ay isang batong inihagis sa Impiyerno magmula pitumpung taon. Ito ay bumabagsak sa Impiyerno hanggang sa nagwakas ito ngayon sa kalaliman niyon at narinig ninyo ang lagapak nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang pagkahawa, walang [masamang pangitain sa] ibon, walang [masamang pangitain sa] kuwago, at walang [masamang pangitain sa buwan ng] Ṣafar.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang buhay na nakikitil nang walang katarungan maliban sa ang unang anak ni Adan ay magtatamasa ng bahagi sa pagpatay sa kanya,Dahil siya ang unang gumawa ng pagkitil ng buhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Magpigil ka para sa iyo ng dila mo, magkasya ka sa bahay mo, at umiyak ka sa kasalanan mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na sa Paraiso ay may isandaang antas na inihanda ni Allah para sa mga nakikibaka sa landas Niya, na ang pagitan ng dalawang antas ay gaya ng pagitan ng langit at lupa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung nagkataong ang mundo ay nakatutumbas sa ganang kay Allah ng isang pagkpak ng lamok, hindi na sana Siya nagpainom sa siyang tumatangging sumampalataya mula roon ng isang inom ng tubig.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dalawang matang hindi hihipuin ng Apoy: matang umiyak dahil sa takot kay Allāh at matang nagpamagdamag na nagtatanod alang-alang sa landas ni Allāh."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang bawat kalipunan ay may tukso at ang tukso ng kalipunan ko ay ang yaman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang lahat ng kalipunan ko ay mapagpapaumanhinan maliban sa mga naglalantad [ng kasalanan]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ngang mamatay ang isa sa inyo malibang siya ay nagpapalagay nang maganda kay Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung nagkataong nagkaroon ako ng tulad sa [bundok ng] Uhud na ginto, talagang ikagagalak ko na pagkalipas ng tatlong gabi ay walang matitira sa akin na anuman mula rito maliban sa anumang ipambabayad ko sa isang pagkakautang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Mundo kung ihahambing sa Kabilang-buhay ay tulad ng paglalagay ng isa sa inyo ng daliri niya sa dagat, kaya pagmasdan niya kung ano ang ibinabalik nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na kabilang sa pinangangambahan ko sa inyo matapos ko ay ang bubuksan sa inyo na karikitan ng Mundo at gayak nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang gumugol sa dalawang asawa sa landas ni Allāh ay ipananawagan mula sa mga pinto ng Paraiso: O Lingkod ni Allāh, ito ay mabuti. Ang sinumang kabilang sa mga alagad ng pagdarasal ay tatawagin mula sa pinto ng pagdarasal. Ang sinumang alagad ng pakikibaka ay tatawagin mula sa pinto ng pakikibaka.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang pinakamagaan sa mga maninirahan sa Impiyerno sa pagdurusa sa Araw ng Pagkabuhay ay talagang isang lalaking lalagyan sa talampakan ng dalawang paa niya ng dalawang baga, na kukulo dahil sa dalawang ito ang utak niya. Wala siyang nakikitang isang higit na matindi kaysa sa kanya sa pagdurusa samantalang tunay na siya ay talagang pinakamagaan sa kanila sa pagdurusa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinusundan ang patay ng tatlo: ng mag-anak niya, ng yaman niya, at ng gawa niya. Uuwi ang dalawa at maiiwan ang isa. Uuwi ang mag-anak niya at ang yaman niya, at maiiwan ang gawa niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ilayo mo ang loob mo sa Mundo, iibigin ka ni Allāh; at ilayo mo ang loob mo sa anumang taglay ng mga tao, iibigin ka ng mga tao.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagpapakabuti ay kagandahan ng asal. Ang kasalanan ay anumang lumigalig sa sarili at kinasuklaman mong makaalam doon ang mga tao.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talagang si Allāh ay higit na masaya sa pagbabalik-loob ng lingkod Niya kaysa sa isa inyo na nakasumpong sa kamelyo niya noong naiwala niya ito sa lupang disyerto.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan, ay tumatanggap sa pagbabalik-loob ng tao hanggat hindi ito naghihingalo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allāh ay nag-aabot ng kamay Niya sa gabi upang magbalik-loob ang gumawa ng masagwa sa maghapon at nag-aabot ng kamay Niya sa maghapon upang magbalik-loob ang gumawa ng masagwa sa gabi, hanggang sa sumikat ang araw mula sa kanluran nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ilagay mo ang iyong sarili dito sa mundo na para kang estranghero o dumadaan lamang sa daan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag kayong mag-inggitan. Huwag kayong magpataasan sa tawad. Huwag kayong magmuhian. Huwag kayong magtalikuran. Huwag sulutin ng ilan sa inyo ang pagtitinda ng iba pa. Maging mga lingkod kayo ni Allāh bilang magkakapatid.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ko ba ipababatid sa inyo kung sino ang ipinagkait sa Impiyerno, o kanino ipinagkait ang Impiyerno? Ipinagbawal ito sa bawat malalapitan, mahinahon, banayad, madaling [pakisamahan].
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang matakot ay magsigasig o magmadali siyang lumakad, at sinuman ang nagmadali ay nakakarating ng bahay, katotohanan na ang kalakal o paninda ng Allah ay mahal, katotohanan ang paninda o kalakal ng Allah ay ang Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kabilang sa kanila ang linalamon ng apoy hanggang sa kanyang bukong-bukong,at kabilang sa kanila ang linalamon nito hanggang sa kanyang dalawang tuhod,at kabilang sa kanila ang linalamon nito hanggang sa kanyang balakang,at kabilang sa kanila ang linalamon nito hanggang sa kanyang balagat
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinabi ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Dalawang biyaya na binigbigyan ng halaga nang karamihan sa mga Tao ((Ang Kalusugan at Ang Kawalan ng Trabaho))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi ang Allah-Pagkataas-taaas Niya: O Anak ni Adan,Tunay na kapag ikaw ay nanalangin at nagsumamo sa Akin,Patatawarin Ko sa iyo ang anumang [inuulit mong kasalanan] at hindi ko ito papansinin,O Anak ni Adan,Kahit umabot pa ang iyong kasalanan sa mga ulap ng kalangitan,pagkatapos ay humingi ka sa Akin ng kapatawaran,patatawarin kita
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Dadalhin ang Impiyerno sa araw na iyon nang may pitumpong libong harnes na sa bawat harnes ay may pitumpong libong anghel na kumakaladkad sa mga ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mananampalatayang malakas ay higit na mainam at kaibig-ibig kay Allah kaysa mananampalatayang mahina at sa lahat ng kabutihan,Magsumikap ka sa mga bagay na makakapag-pakinabang sa iyo,at Humiling ka ng tulong kay Allah at huwag kang mawalan ng pag-asa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa karamihan sa mga taong nakakapasok sa Paraiso?Nagsabi siya:Takot kay Allah at Magandang pag-uugali,at tinanong siya tungkol sa karamihan sa mga taong nakakapasok sa Impiyerno,Nagsabi siya: Ang bunganga at ang pribadong bahagi sa harapan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pakinggan! Ibabalita ko ba sa inyo kung ano ang kabulaanan? Ito ay ang tsismis na pinagsasabi sa gitna ng mga tao.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pinakamainam na yaman ng Muslim ay halos maging mga tupang sinusundan niya sa mga tuktok ng mga bundok
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ilalagay ang landasin sa pagitan ng dalawang pampang ng Impiyerno, na mayroong mga tinik gaya ng tinik ng [halamang] Sa`dān. Pagkatapos ay patatawirin ang mga tao, kaya may maliligtas, masasagip, matatalupan pagkatapos ay maliligtas, mapipigilan at saka matitiwarik doon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag napasok na ang mananahanan sa Paraiso, sa Paraiso;Mananawagan ang isang tagapanawagan:Katotohanang sa inyo na kayo ay mabubuhay,at hindi na kayo mamamatay magpakailanman,Katotohanang sa inyo na kayo ay [magkakamit ng] magandang pangangatawan,at hindi na kayo magkakasakit magpakailanman,Katotohanang sa inyo na kayo ay magiging binata,at hindi na kayo tatanda magpakailanman,Katotohanang sa inyo na kayo ay [magkakamit ng walang hanggang] kaligayahan,at hindi na kayo maghihirap magpakailanman,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
At papaano naman kami hindi masisiyahan O Panginoon namin,at ibinigay mo sa amin ang mga bagay na hindi mo ibinigay sa kahit na isa sa iyong nilikha,At sasabihin Niya: Ayaw niyo bang ibigay ko sa inyo ang mas mainam pa mula rito?sasabihin nila:At ano pa ang mga bagay na mas mainam pa bukod sa mga ito?Sasabihin Niya: Ibibigay ko sa inyo ang aking Habag,at Hinding-hindi na Ako Magkaka-poot sa inyo pagkatapos nito,magpakailanman
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag pumasok na sa Paraiso ang mananahanan sa Paraiso,Sasabihin ni Allah-mapagpala siya pagkataa-taas-: Gusto niyo pa ba ng ibang bagay na idadagdag ko sa inyo? Sasabihin nila: Hindi ba`t ginawa Mong maliwanag ang among mga mukha?Hindi ba`t pinapasok Mo kami sa Paraiso at iniligatas mula sa Impiyerno?Tatanggalin ang harang,at hindi pa naipagkaloob sa kanila ang bagay na higit na kaibig-ibig sa kanila mula sa pagtingin sa Panginoon nila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang mga mananampalataya sa Paraiso ay mayroon silang Tolda na yari sa isang perlas,bakante at walang laman,at ang taas nito sa kalangitan ay animnapong milya,Sa mga mananampalataya rito ay mayroong mga asawa,umiikot sa kanila ang mananampalataya at hind nila nakikita ang bawat isa sa kanila
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang mga naninirahan sa Paraiso ay talagang makakikita sa mga naninirahan sa mataas na tirahan sa ibabaw nila gaya ng pagkakita nila sa maningning na tala na nagdaraan sa abot-tanaw ng silangan o kanluran dahil sa pagkakalamangan sa pagitan nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Itinakda sa anak ni Adan ang bahagi niya sa pangangalunya; matatamo iyon, hindi maiiwasan: Ang mga mata, ang pangangalunya ng mga ito ay ang bawal na pagtingin. Ang mga tainga, ang pangangalunya ng mga ito ay ang bawal na pakikinig. Ang dila, ang pangangalunya nito ay ang bawal na pagsasalita. Ang kamay, ang pangangalunya nito ay ang bawal na paghawak. Ang paa, ang pangangalunya nito ay ang bawal bawal na paghakbang. Ang puso ay nagpipithaya, nagmimithi, at paniniwalaan iyon ng ari ng tao o pasisinungalingan iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dalawang uri ng mga maninirahan sa Impiyerno, na hindi ko nakita: mga taong mayroong mga latigong gaya ng mga buntot ng mga baka, na ipinamamalo nila sa mga tao; at mga babaing nakadamit na nakahubad, na mga nagpapakiling [sa pagkakasuklay], na mga kumikiling, na ang mga ulo nila ay gaya ng mga nakakiling na mga umbok ng mga kamelyong Bukht. Hindi sila papasok sa Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kalembang ay kagamitang pantugtog ng Demonyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O mga kababaihan;magkawanggawa kayo,sapagkat ipinakita sa akin na kayo ang higit na maraming mananahanan sa Impiyerno)) Sinabi namin: At bakit o Sugo ni Allah? Nagsabi siya: ((Pinaparami ninyu ang pagsusumpa,at sumusuway kayo sa karapatan ng asawang [lalaki],wala akong nakita na kulang ang pag-iisip at relihiyon na tumatanggal sa matinong pag-iisip ng lalaking matiyaga [sa gawain] maliban sa inyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na nalalaman ko ang pinakahuli sa mga nananahanan sa Impiyerno na lalabas mula rito,at ang pinakahuling mananahanan sa Paraiso na papasok sa Paraiso.Isang lalaki na lalabas sa Impiyerno na gumagapang,At sasabihin ni Allah-Kamahal-mahalan Siya at Kapita-pitagan-sa kanya:Humayo ka at pumasok ka sa Paraiso,Darating siya rito,Aakalain niya rito na ito ay napuno na,At babalik siya:Sasabihin niya: O Panginoon,natagpuan ko itong puno na!
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang aking alipin-minadali niya sa Akin ang kanyang sarili-Ipinagbawal ko sa kanya ang Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Matutulog ang lalaki nang mahimbing na pagtulog at kukunin ang Tiwalang Lagak(Ama`nah) sa puso nito,at mag-aanino ang epekto nito na tulad ng maliit na palatandaan na itim,pagkatapos ay matutulog siya ng mahimbing na tulog at kukunin ang Tiwalang Lagak(Ama`nah) sa puso nito,at mag-aanino ang epekto nito na tulad ng epekto ng tuldok na itim
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sugo ni Allah,Tunay na iniibig ko [ang lalaking] iyan,Sinabi sa kanya ng Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-((Ipinag-bigay alam moba ito sa kanya?)) Nagsabi siya: Hindi,Nagsabi siya [Ang Propeta]: ((Ipagbigay-alam mo ito sa kanya)),Nakasalubong niya ito at sinabi niya [sa kanya]:Tunay na iniibig kita para kay Allah,Nagsabi siya: Iniibig din kita dahil sa pag-ibig mo sa akin para sa Kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kabilang sa pagdadakila kay Allah-Pagkataas-taas Niya:Ay ang paggalang sa matandang muslim,at sa nakapag-saulo ng Qur-an na hindi nagmamalabis dito,at [hindi] naglikas sa [pagbabasa] nito,at paggalang sa isang pinunong makatarungan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi kabilang sa amin ang sinumang hindi naaawa sa mga maliliit sa amin,at [hindi niya] alam ang karangalan ng matatanda sa amin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ako ay sugo ni Allah sa iyo,[upang ipaalam] na Katotohanang si Allah ay iniibig ka,tulad ng pag-ibig mo sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi mahirap ang yaong tumatanggi sa isang dateles at dalawang dateles,at gayundin hindi ang [tumatanggi] sa isang subo at dalawang subo,Ngunit ang tinatawag na mahirap ay yaong hindi humihingi [sa kanyang paangangailangan]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagtalo ang Paraiso at ang Impiyerno. Nagsabi ang Impiyerno: "Nasa akin ang mga palalo at ang mapagmalaki." Nagsabi ang Paraiso: "Nasa akin ang mga mahina sa mga tao at ang mga dukha nila."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan inyong nalalaman ang mga gawaing higit na manipis para sa inyong paningin mula sa buhok,ngunit amin itong ibinibilang sa panahon ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na kabilang sa mga malalaking kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung naisin ng dakilang Allah sa kanyang alipin na bigyan ng kabutihan ay madaliin niya sa kanya ang parusa sa mundong ibabaw, at kung naisin ng dakilang Allah sa kanyang alipin na bigyan siya ng kasamaan ay kanya itong pipigilan bunsod ng kanyang nagawang kasalan at ito'y ibibigay sa kanya sa kabilang buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi ba`t kayo ay nagtatagumpay at nabibiyayaan dahil sa mahihina sa inyo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi si Allah-Kamahal-mahalan siya at Kapita-pitagan-Ang mga Nagmamahalan sa Kadakilaan ko,Sa kanila ay may matataas na antas mula sa liwanag,Kina-iinggitan sila ng mga Propeta at ng mga Martir.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sugo ni Allah, ano po ang tingin mo kung may dumating na isang lalaking nagnanais na kunin ang ari-arian ko? Nagsabi siya: Huwag mong ibigay ang ari-arian mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Mundo ay Bilangguan ng Mananampalataya at Paraiso ng Tumatangging Sumampalataya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talaga ngang nakakita ako ng pitumpong kabilang sa mga tao ng Ṣuffah; wala sa kanilang lalaking nakasuot ng balabal
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Na may isang lalaking may isang babaing nahalikan kaya pumunta ito sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, at ipinabatid nito sa kanya. Kaya ibinaba ni Allāh, pagkataas-taas Niya: Panatiliin mo ang pagdarasal sa dalawang dulo ng maghapon at sa mga bahagi ng gabi. Tunay na ang mga magandang gawa ay nag-aalis sa mga masagwang gawa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May pumuntang isang lalaki sa Propeta, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, at nagsabi ito: "O Sugo ni Allāh, naging karapat-dapat ako sa isang ḥadd kaya ipatupad mo po ito sa akin."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ibinigay sa atin mula sa Mundo ang naibigay sa atin. Natakot na tayo na ang [gantimpala] sa mga magandang gawa natin ay minadali na sa atin.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Ḥakīm, tunay na ang yamang ito ay kaakit-akit at matamis. Ang sinumang kumuha nito nang may pagkamapagbigay sa isang tao, pagpapalain siya dahil doon. Ang sinumang kumuha nito nang may pagmamaramot sa tao , hindi siya pagpapalain dahil doon. Siya ay naging gaya ng kumakain at hindi nabubusog. Ang mataas na kamay ay mainam kaysa sa mababang kamay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tumayo ako sa pintuan ng Paraiso, ang karamihan pala ng papasok doon ay mga dukha at ang mga may kaya ay mga maaantala
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Iniisip ko na kayo ay nakarinig na si Abū `Ubaydah ay dumating na may dala mula sa Baḥrain
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, walang pamumuhay kung pamumuhay sa Kabilang-buhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kaingat! Tunay na ang mundo ay isinumpa. Isinumpa ang naroon maliban sa pag-alaala kay Allāh, pagkataas-taas Niya, anumang sinisinta Niya, nakaaalam, at nagpapakaalam.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
[Ang maralitang] Ito ay higit na mabuti kaysa sa gamundong dami ng tulad ng [maharlikang] iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung sakaling nalalaman ng mananampalataya ang nasa kay Allah na kaparusahan, walang mag-aasam ng Paraiso Niya ni isa man. Kung sakaling nalalaman ng tumatangging sumampalataya ang nasa kay Allah na awa, walang mawawalan ng pag-asa sa Paraiso Niya ni isa man.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kaya sumpa man kay Allāh, talagang ang Mundo ay higit na hamak para kay Allāh kaysa rito para sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang naggarantiya sa akin na hindi siya hihingi sa mga tao ng anuman ay igagarantiya ko sa kanya ang Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang nalulugod o nasisiyahan sa Allah bilang isang diyos, at sa Islam bilang relihiyon, at kay Muhammad bilang sugo, ay nararapat na sa kanya ang paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Napadaan sa amin ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, habang kami ay nagkukumpuni ng isang kubo namin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Noong iniakyat ako [sa langit], napadaan ako sa mga taong mayroong mga kukong yari sa tanso, na ikinakalmot nila sa mga mukha nila at mga dibdib nila kaya nagsabi ako: Sino ang mga ito, o Jibrīl? Nagsabi siya: Ang mga ito ay ang mga kumakain ng mga karne ng mga tao at mga naninira sa mga dangal nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talagang ngang nakita ko ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na nananatili sa [buong] araw na namimilipit sa gutom; hindi siya nakatatagpo ng mahinang uri ng datiles na ipampupuno niya sa tiyan niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Bibigyan ang pinaka-mapalad na tao sa mundo na kabilang sa mga taga-impyerno sa Araw ng Pagkabuhay, at ilulubog siya sa impyerno ng paglubog, at saka sasabihan: O anak ni Adam, nakakita ka ba ng kabutihan? dumaan na ba sa iyo ang lubos na kaligayahan? at ang sabi: Hindi sumpa man sa Allah o Diyos ko.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na sa Madīnah ay talagang may mga lalaking wala kayong nilakbay na isang paglalakbay at wala kayong tinawid na isang lambak malibang sila ay kasama ninyo; hinadlangan sila ng karamdaman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi pumuno ang isang tao ng isang sisidlang higit na masama kaysa sa tiyan. Sapat na sa anak ni Adan na may mga makakaing magtatayo sa likod niya, at kung nangyaring hindi posible, sangkatlo ay para sa pagkain niya, sangkatlo ay para sa inumin niya, at sangkatlo ay para sa paghinga niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Inilahad sa akin ang Paraiso at ang Impiyerno at hindi ako nakakita ng gaya ng araw [na iyon] sa kabutihan at kasamaan. Kung sakaling nalalaman ninyo ang nalalaman ko, talagang tatawa kayo sana nang madalang at talagang iiyak kayo sana nang madalas.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allah ay nagsiwalat sa akin na magpakumbaba kayo hanggang sa hindi maniil ang isa sa isa at hindi magmayabang ang isa sa isa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Ang ang natira mula rito?" (Ibig sabihin ay tupa.) Nagsabi siya: "Walang natira mula rito kundi ang balikat nito." Nagsabi siya: "Natira ang lahat nito maliban sa balikat nito."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohang nagtagumpay ang sinumang yumakap sa Islam at ang kanyang biyaya ay sapat na,at pinasasaya siya ni Allah sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang umabot sa umaga sa inyo na natitiwasay sa sarili niya, na malusog sa katawan niya, na mayroon siyang pagkain sa araw niya, para bang ipinakamit para sa kanya ang Mundo kalakip ng mga bahagi nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Abū Bakr Aṣ-Ṣiddīq, malugod si Allah sa kanya, ay may isang alipin noon na nagdadala sa kanya ng kita. Si Abū Bakr Aṣ-Ṣiddīq noon ay kumakain mula sa kinita nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang babaing kamelyo noon ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na si Al-`Aḍbā’, ay hindi nauunahan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagnais si Allāh sa mga tao ng parusa, dadapuan ng parusa ang sinumang nasa kanila. Pagkatapos ay bubuhayin sila ayon sa mga gawa nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyo angkinin ang nayon at mapaibig kayo sa mundo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gumuhit ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng mga guhit at nagsabi: 'Ito ang tao at ito ang taning niya at habang siya ay ganoon, dumating pala ang guhit na pinakamalapit.'
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Oxus, ang Jaxartes, ang Yufrates, at ang Nilo ay lahat mula sa mga ilog ng Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagbangayan ang Paraiso at ang Impiyerno kaya nagsabi ang Impiyerno: "Inilaan ako para sa mga nagmamalaki at nagpapakapalalo." Nagsabi ang Paraiso: "Ano ang nangyari sa akin: walang pumapasok sa akin kundi ang mahihina sa mga tao, ang mga hamak sa kanila, at ang mga masa sa kanila."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dalawang harding yari sa pilak ang mga sisidlan ng dalawang ito at ang anumang nasa dalawang ito. May dalawang harding yari sa ginto ang mga sisidlan ng dalawang ito at ang anumang nasa dalawang ito. Walang nasa pagitan ng mga tao at pagtingin nila sa Panginoon nila malibang ang balabal ng kadakilaan sa mukha Niya sa Paraiso ng Eden.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang pinakamababang kalagayan ng isa sa inyo sa Paraiso ay na magsasabi [si Allah] sa kanya: Magmithi ka! Kaya magmimithi siya. Magmimithi siya at magsasabi sa kanya: Nagmithi ka ba? Kaya magsasabi siya: Opo. Kaya sasabihin sa kanya: Tunay na ukol sa iyo ang minithi at ang tulad nito kasama nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na sa Paraiso ay may isang punong-kahoy na makapaglalakbay ang sumasakay sa kabayong mahusay na mabilis ng isandaang taon nang hindi natatawid ito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na sa Paraiso ay may isang tagpuan na pinupuntahan nila tuwing Biyernes.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinumang Muslim na namatayan ng tatlong anak na hindi pa tumuntong sa ganap na gulang, papapasukin ito ni Allah sa Paraiso dahil sa kalamangan ng awa Niya sa kanila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang una sa mga tao na hahatulan sa Araw ng Pagkabuhay ay isang lalaking pinatay na martir. Ihahatid siya. Ipaaalam sa kanya ni Allah ang biyaya sa kanya at malaman niya iyon. Magsasabi si Allah: Kaya ano ang ginawa mo sa [biyayang] iyon? Magsasabi siya: Nakipaglaban ako alang-alang sa Iyo hanggang sa napatay akong martir.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ko ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, tungkol sa tingin ng pagkabigla at nagsabi siya: Ibaling mo ang paningin mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi si Allah-pagkataas-taas Niya: Inihanda ko sa matutuwid kong alipin ang hindi kailanman nakita ng mata,at hindi kailanman narinig ng tainga,at ni hindi kailanman dumaan sa puso ng tao.At basahin ninyo kung gustuhin ninyo ang : { At walang kaluluwa ang nakakaalam kung ano ang kaginhawahan ng mga mata na inilingid sa kanila,bilang gantimpala sa [mabubuti] nilang ginagawa}
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang libingan ay ang unang tahanan mula sa mga tahanan sa Kabilang-buhay,kapag naligtas siya rito,ang mga susunod dito ay higit na magaan, at kapag hindi siya naging ligtas rito, ang mga susunod dito ay higit na mahirap
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagsabi si Allah-Pagkataas-taas Niya-: Nararapat ang pagmamahal ko para sa mga [taong] nagmamahalan para sa akin,at para sa mga [taong] nagsisi-upuan para sa akin,at para sa mga [taong] nagbibisatahan para sa akin,at para sa mga [taong] nagtutulungan para sa akin,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
nagtatalaga lamang [ako] sa mga tao sa inilagay ni Allāh sa mga puso nila na kasapatan at kabutihan; kabilang sa kanila si `Amr bin Taghlib.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sa mga nauna sa inyo noon ay may isang lalaki noon na pumatay ng siyamnapu't siyam na tao. Nagtanong siya tungkol sa pinakamaalam sa mga naninirahan sa lupa. Pinatnubayan siya sa isang monghe. Pinuntahan niya ito. Nagsabi siya: 'Tunay na siya ay nakapatay ng siyamnapu't siyam na tao, kaya mayroon pa ba siyang pagbabalik-loob?' Nagsabi ito: 'Wala na.'
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nangyari ang Araw ng Pagkabuhay, magtutulak si Allāh sa bawat Muslim ng isang Hudyo o isang Kristiyano at magsasabi Siya: Ito ay ang pangkalas mo mula sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi bat tunay na ang Panginoon ko ay nag-utos sa akin na ituro ko sa inyo ang anumang hindi ninyo nalalaman,at mula sa mga itinuro niya sa akin sa araw na ito; Ang lahat ng yaman na na ipinagkaloob ko sa isang alipin ay ipinapahintulot,At katotohanang nilikha ko ang mga lingkod ko na mga Muslim silang lahat.At tunay,na sa kanila ay dumating ang mga Satanas,at niligaw nila ito sa kanilang Relihiyon,at ipinagbawal nito ang mga bagay na ipinahintulot ko sa kanila,at ipinag -utos nito sa kanila na tumambal sa pagsamba sa akin,sa mga bagay na hindi Ko ipinapanaog rito ang katibayan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
nabanggit ang biyaya ng libingan at ang pagpaparusa nito sa hadith ni Al-Barrā' bin `Āzib
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang pinangalagaan ni Allah laban sa kasamaan ng nasa pagitan ng bigote at balbas niya at sa kasamaan ng nasa pagitan ng dalawang hita niya, papasok siya sa Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nagtalo ang Paraiso at ang Impiyerno. Nagsabi ang Paraiso: "Papasok sa akin ang mga mahina at ang mga dukha." Nagsabi ang Impiyerno: "Papasok sa akin ang mga mapaniil at ang mga nagmamalaki." Nagsabi Siya sa Impiyerno: "Ikaw ay ang parusa Ko; maghihiganti Ako sa pamamagitan mo sa sinumang loobin Ko." Nagsabi Siya sa Paraiso: "Ikaw ay ang awa Ko; maaawa Ako sa pamamagitan mo sa sinumang loobin Ko."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa! na ang sarili ni Muhammad ay nasa kamay Niya, katotohanan ako'y nag-hahangad na kayo ay kabilang o maging kalahati ng mga taong taga paraiso, yun ay dahil ang paraiso ay walang pwedeng makakapasok sa kanya kundi ang kaluluwang muslim.At wala kayo sa mga taong nagtatambal, maliban sa katulad ng buhok na puti sa balat ng toro na itim.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang mga maninirahan sa Paraiso ay talagang makatatanaw sa mga mataas na tahanan sa Paraiso gaya ng pagkatanaw ninyo sa mga tala sa langit.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses