Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ang ipinahihintulot ay malinaw at tunay na ang ipinagbabawal ay malinaw. Sa pagitan ng dalawang ito ay mga bagay na nakapanghihinala, na hindi nalalaman ng marami sa mga tao. Kaya ang sinumang nangilag sa mga nakapanghihinala ay nakapag-ingat nga para sa relihiyon niya at dangal niya. Ang sinumang nasadlak sa mga nakapanghihinala ay nasadlak sa ipinagbabawal,
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mananatili ang pagsubok sa [lalaking] mananampalataya at [babaing] mananampalataya,sa sarili nito,anak at yaman ,hanggang sa makakaharap niya si Allah-Pagkataas-taas Niya- na nawala sa kanya ang kanyang mga kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Nakakamangha ang gawain na isang mananampalataya;Ang lahat ng kanyang gawain ay may kabutihan,at hindi ito makatatagpuan maliban sa mananampalataya: Kapag dumating sa kanya ang kaligayahan,siya ay magpapasalamat [kay Allah] at ito ang mabuti para sa kanya,At kapag dumating sa kanya ang pinsala,Siya ay magtitiis,at ito ang mabuti para sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ilagay mo ang iyong sarili dito sa mundo na para kang estranghero o dumadaan lamang sa daan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag kayong mag-inggitan. Huwag kayong magpataasan sa tawad. Huwag kayong magmuhian. Huwag kayong magtalikuran. Huwag sulutin ng ilan sa inyo ang pagtitinda ng iba pa. Maging mga lingkod kayo ni Allāh bilang magkakapatid.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang matakot ay magsigasig o magmadali siyang lumakad, at sinuman ang nagmadali ay nakakarating ng bahay, katotohanan na ang kalakal o paninda ng Allah ay mahal, katotohanan ang paninda o kalakal ng Allah ay ang Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinabi ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-Dalawang biyaya na binigbigyan ng halaga nang karamihan sa mga Tao ((Ang Kalusugan at Ang Kawalan ng Trabaho))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sumpa man kay Allāh, kung nalalaman ninyo ang nalalaman ko, talagang tatawa kayo nang madalang at talagang iiyak kayo nang madalas. Hindi kayo masisiyahan sa mga babae sa mga higaan at talagang pupunta kayo sa mga daan at magsusumamo kayo kay Allāh, Pagkataas-taas Niya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanan inyong nalalaman ang mga gawaing higit na manipis para sa inyong paningin mula sa buhok,ngunit amin itong ibinibilang sa panahon ng Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na kabilang sa mga malalaking kasalanan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung naisin ng dakilang Allah sa kanyang alipin na bigyan ng kabutihan ay madaliin niya sa kanya ang parusa sa mundong ibabaw, at kung naisin ng dakilang Allah sa kanyang alipin na bigyan siya ng kasamaan ay kanya itong pipigilan bunsod ng kanyang nagawang kasalan at ito'y ibibigay sa kanya sa kabilang buhay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Gumuhit ang Propeta, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, ng mga guhit at nagsabi: 'Ito ang tao at ito ang taning niya at habang siya ay ganoon, dumating pala ang guhit na pinakamalapit.'
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ko ang Sugo ni Allāh, pagpalain siya ni Allāh at pangalagaan, tungkol sa tingin ng pagkabigla at nagsabi siya: Ibaling mo ang paningin mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses