Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Kung nagkataong nagkaroon ako ng tulad sa [bundok ng] Uhud na ginto, talagang ikagagalak ko na pagkalipas ng tatlong gabi ay walang matitira sa akin na anuman mula rito maliban sa anumang ipambabayad ko sa isang pagkakautang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ilayo mo ang loob mo sa Mundo, iibigin ka ni Allāh; at ilayo mo ang loob mo sa anumang taglay ng mga tao, iibigin ka ng mga tao.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi mahirap ang yaong tumatanggi sa isang dateles at dalawang dateles,at gayundin hindi ang [tumatanggi] sa isang subo at dalawang subo,Ngunit ang tinatawag na mahirap ay yaong hindi humihingi [sa kanyang paangangailangan]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Mundo ay Bilangguan ng Mananampalataya at Paraiso ng Tumatangging Sumampalataya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
[Ang maralitang] Ito ay higit na mabuti kaysa sa gamundong dami ng tulad ng [maharlikang] iyon.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang naggarantiya sa akin na hindi siya hihingi sa mga tao ng anuman ay igagarantiya ko sa kanya ang Paraiso.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Napadaan sa amin ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, habang kami ay nagkukumpuni ng isang kubo namin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Ang ang natira mula rito?" (Ibig sabihin ay tupa.) Nagsabi siya: "Walang natira mula rito kundi ang balikat nito." Nagsabi siya: "Natira ang lahat nito maliban sa balikat nito."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang sinumang umabot sa umaga sa inyo na natitiwasay sa sarili niya, na malusog sa katawan niya, na mayroon siyang pagkain sa araw niya, para bang ipinakamit para sa kanya ang Mundo kalakip ng mga bahagi nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Si Abū Bakr Aṣ-Ṣiddīq, malugod si Allah sa kanya, ay may isang alipin noon na nagdadala sa kanya ng kita. Si Abū Bakr Aṣ-Ṣiddīq noon ay kumakain mula sa kinita nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses