උප-ප්‍රවර්ග

නබි වදන් ලැයිස්තුව

අහෝ දෙවියනි, මම ඔබෙන් යහමඟ, බැතිමත්කම, නිහතමානිකම හා සිතෙහි පොහොසත්කම පතමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
උහුද් කන්ද තරමට මට රත්තරන් වී නම්, මා ණය පියවීම සඳහා යමක් හැර ඉන් වෙනත් කිසිවක් මා සතුව තිබී එය මා ළඟ රාත්රී තුනක් ගෙවී නොයෑම මා සතුටු කරවනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ මෙලොවෙහි සරල ව ජීවත් වන්න. අල්ලාහ් ඔබට ප්රිය කරනු ඇත. ජනයා අතර තිබෙන දෑහි ඔබ සරල ව ජීවත් වන්න. ජනයා ඔබට ප්රිය කරනු ඇත.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මෙලොව දෙවියන් කෙරෙහි විශ්වාසය තැබූ අයට සිරගෙයකි. දෙවියන් ප්රතික්ෂේප කළ අයට ස්වර්ගයකි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔහු මෙන් අය මහපොළොව පිරෙන්නට තරම් සිටියත් ඔහුට වඩා මොහු උතුම්ය.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
මිනිසුන්ගෙන් කිසිවක් නොඉල්ලන බවට කවරෙකු මට පොරොන්දු වන්නේ ද ස්වර්ගය පිිළිබඳ මම ඔහුට පොරොන්දු වෙමි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අප වෙනුවෙන් ලී කොටවලින් නිවසක් අප තනමින් සිටිය දී අල්ලාහ්ගේ දූතයාණන් -සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම්- අප අසළින් ගමන් ගත්හ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
ඔබ අතුරින් කිසිවකු හෝ තම ආත්මය සුරක්ෂිත ලෙසින්ද තම ශරීරය ආරෝග්යමත් ලෙසින් ද අවදි වන්නේද තවද එදින ආහාරය ඔහු සතුව තිබේද. එය මෙලොව ඔහුට එහි ඇති (සියලු) පැතිකඩවලින් එක්රැස් කර දෙනු ලැබූවාක් මෙන් වෙයි.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ
අබූ බක්ර් සිද්දීක් -රළියල්ලාහු අන්හු- තුමා සතුව වහල් දරුවකු විය. එතුමා ඔහු වෙනුවෙන් දෛනික දීමනාවක් නිකුත් කරයි. එම දෛනික දීමනාවෙන් අබූ බක්ර් තුමා ද අනුභව කරන්නෙකු වූහ.
عربي ඉංග්‍රීසි ප්‍රංශ