Lista hadisa

Hoćete li da vas obavijestim o najvećim grijesima?'
عربي Engleski Urdu
"Veliki grijesi su: mnogoboštvo, neposlušnost roditeljima, ubistvo i lažna zakletva (el-jemin el-gamus)."
عربي Engleski Urdu
“Sustežite se od sedam pogubnih grijeha!”
عربي Engleski Urdu
Ja sam Sebi dovoljan i ne treba Mi drug. Ko učini neko djelo u Moje ime i ime nekoga drugog, Ja ću ga prepustiti tome drugom
عربي Engleski Urdu
"Ko posvjedoči da je samo Allah Bog i da nema druga, da je Muhammed Njegov rob i Poslanik; da je 'Isa Njegov rob i Poslanik, i Njegova Riječ koju je Merjemi dostavio, i život mu udahnuo; i da su Džennet i Džehennem istina, Allah će ga uvesti u Džennet, bez obzira na njegova djela."
عربي Engleski Urdu
Onaj Ko sretne Allaha, a nije Mu ništa pridružio, ući će u Džennet, a ko Ga sretne, a pridružio Mu je druga, ući će u Džehennem
عربي Engleski Urdu
Ko mi garantira da će sačuvati jezik i spolni organ, ja mu garantiram Džennet
عربي Engleski Urdu
'Džennet je bliži svakom od vas nego remen njegove papuče, a i Džehennem, također
عربي Engleski Urdu
''Džehennem je opkoljen (ograđen) ovosvjetskim užicima, a Džennet je opkoljen (ograđen) neprijatnostima.“
عربي Engleski Urdu
''Ako se sukobe dva muslimana sa sabljama i ubica i ubijeni će u Vatru
عربي Engleski Urdu
'Što je dozvoljeno (halal) jasno je, a što je zabranjeno (haram) jasno je
عربي Engleski Urdu
Allah ne gleda u vaše izglede niti u vaše imetke. On, zapravo, gleda u vaša srca i djela
عربي Engleski Urdu
Djela se vrednuju prema namjerama. Svakom čovjeku pripada samo ono što je namjeravao
عربي Engleski Urdu
Zaista, postoje ljudi koji na nepropisan način koriste imetak muslimana. Bit će kažnjeni Džehennemom na Sudnjem danu
عربي Engleski Urdu
"Svaki je čovjek grešnik, a najbolji grješnici jesu oni koji se kaju za grijehe."
عربي Engleski Urdu
da je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, upitan: “Šta će ljude najviše uvesti u Džennet?” 'Bogobojaznost i lijepo ponašanje
عربي Engleski Urdu
„Nisam ostavio veće iskušenje za muškarce od žena
عربي Engleski Urdu
„Niko od vas neće vjerovati sve dok mu ne budem draži od roditelja, djeteta i svih ljudi
عربي Engleski Urdu
"Ko se za nešto veže bit će tome prepušten."
عربي Engleski Urdu
Čistoća je dio imana (vjerovanja); riječi elhamdulillah ispunjavaju mizan (vagu dobrih djela) a riječi subhanallah i elhamdulillah ispunjavaju prostor između nebesa i Zemlje
عربي Engleski Urdu
“Kada je Allah stvorio Džennet poslao je Džibrila
عربي Engleski Urdu
"Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, prošao je dva groba i kazao: 'Njih dvojica su stvarno na mukama, ali nisu na mukama zbog nečega velikog; jedan od njih nije se čuvao mokraće, a što se tiče drugog, on je prenosio tuđe riječi.'"
عربي Engleski Urdu
„Zaista je ovaj svijet sladak i privlačan, i zaista vas je Allah postavio namjesnicima na njemu, samo da bi vidio kako ćete postupati. Zato se bojte dunjaluka i bojte se žena, jer je prvi nered (fitneluk) među Izraelićanima bio zbog žena.“
عربي Engleski Urdu
"Ti si sa onim koga voliš."
عربي Engleski Urdu
"Primjer dobrog druga i lošeg druga je kao primjer prodavca miska i onoga koji puše u kovački mijeh; prodavac miska ili će ti ga pokloniti, ili ćeš ga od njega kupiti, ili ćeš barem od njega osjetiti lijep miris, a onaj koji puše u kovački mijeh ili će ti spaliti odjeću, ili ćeš od njega osjetiti ružan miris."
عربي Engleski Urdu
Šehr b. Haušeb zapitao je Ummu Seleme, radijallahu 'anha: "Majko pravovjernih, koju dovu je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, najčešće učio kada je bio kod tebe?" "Najčešće je učio: 'O Ti Koji vladaš srcima, moje srce učvrsti u Tvojoj vjeri!'"
عربي Engleski Urdu
„Ko iskreno od Allaha traži šehadet (da pogine kao šehid), Allah će mu podariti stepen šehida, pa makar umro i u svojoj postelji (a ne na bojnom polju).“
عربي Engleski Urdu
"Mu'mina i mu'minku ne prestaju pogađati razne nedaće u njima samima, ili njihovoj djeci i imetku, sve dok im se ne izbrišu svi njihovi grijesi, tako da se susretnu sa Allahom Uzvišenim, bez ijednog grijeha."
عربي Engleski Urdu
"Čudan li je primjer vjernika! Svako stanje u kojem se nađe je dobro za njega, a to nije slučaj ni sa kim drugim osim sa vjernikom. Ako ga zadesi kakva radost on se na njoj zahvali, pa zato biva nagrađen, a ako ga zadesi kakva nedaća on se strpi pa i za to bude nagrađen."
عربي Engleski Urdu
"Hoćete li da vas obavijestim čega se za vas plašim više od Mesiha Dedžala?" Rekoše: "Da, Allahov Poslaniče." On reče: "Skriveno pridruživanje Bogu drugog božanstva (širk). Čovjek ustane da klanja pa uljepšava svoj namaz pošto vidi da ga neko posmatra."
عربي Engleski Urdu
"Na Sudnjem danu bit će doveden čovjek i bačen u vatru, pa će mu ispadati crijeva, a on će oko njih kružiti, kao što magarac kruži oko mlina. Stanovnici džehennema sakupit će se oko njega i upitati ga: 'Čovječe, šta je s tobom? Zar nisi naređivao dobro i odvraćao od zla?' On će odgovoriti: 'Da, naređivao sam dobro, a nisam ga radio, i odvraćao sam od zla, a radio sam ga.'"
عربي Engleski Urdu
"Ovo je kamen koji je bačen u džehennem prije sedamdeset godina. Sve do sada je padao do njegovog dna."
عربي Engleski Urdu
"Bio sam kod Seida b. Džubejra, i on je rekao: 'Ko je od vas vidio zvijezdu koja je sinoć pala?' 'Ja', odgovorio sam, a zatim sam nastavio: 'Ja nisam bio na namazu, nego sam ujeden (ujela me otrovnica).'"
عربي Engleski Urdu
"Nema zaraze, nema lošeg predznaka, nema sove, nema crva u utrobi!"
عربي Engleski Urdu
"Nijedna duša neće biti bespravno ubijena a da dio odgovornosti za tu krv ne snosi sin Ademov jer je on prvi koji je počinio ubistvo."
عربي Engleski Urdu
"Čuvaj svoj jezik, neka ti tvoja kuća bude dovoljna, i plači nad svojim grijehom.", odgovorio je on.
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejra prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "U džennetu ima stotinu deredža (stupnjeva) koje je Allah pripremio mudžahidima na Allahovom putu. Između dvije deredže jest razdaljina kao između neba i Zemlje."
عربي Engleski Urdu
"Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: 'Da dunjaluk vrijedi u Allaha onoliko koliko vrijedi krilce mušice, ne bi kafir na njemu popio ni gutljaj vode.'"
عربي Engleski Urdu
Dva oka neće doticati džehenemska vatra: oko koje je plakalo iz straha i skrušenosti prema Allahu i oko koje je budno stražarilo na Allahovom putu.'
عربي Engleski Urdu
Ka'b b. Ijjad, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Svaka zajednica ima svoja iskušenja, a iskušenje mog umeta jest u imetku.“ (Tirmizi, i kaže da je hasen-sahih)
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejra je kazivao: "Čuo sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Svim će mojim sljedbenicima biti oprošteno, samo ne onima koji (svoje) grijehe javno čine. U javno činjenje grijeha spada (to) da čovjek preko noći nešto uradi, a ujutro, nakon što mu je to Allah pokrio, nekoga zovne i kaže: 'Sinoć sam uradio to i to', tako da zanoći prekriven zaštitom svoga Gospodara, a osvane skidajući Allahovu zaštitu sa sebe.'"
عربي Engleski Urdu
Od Džabira b. Abdullaha, radijallahu anhu, prenosi se da je on čuo Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da tri dana prije smrti veli: "Nemoj da iko od vas umre, a da nema lijepo mišljenje o Allahu." Muslim
عربي Engleski Urdu
„Da imam zlata koliko je brdo Uhud, ne bi me radovalo da prođe treća noć, a da od toga imam i jedan dinar - osim da nešto ostavim za (izmirenje) dug(a)."
عربي Engleski Urdu
"Dunjaluk prema Ahiretu je kao kad bi jedan od vas stavio prst u more, pa neka pogleda u prst sa čime se vraća."
عربي Engleski Urdu
Zaista se, nakon mene, za vas plašim i onog što će vam se otvoriti od dunjalučkih ljepota i ukrasa.
عربي Engleski Urdu
„Ko na Allahovom putu žrtvuje dvoje (od svoga dobra), vikne se sa svih vrata Dženneta: 'Božiji robe, to je veliko dobro! Ako je bio od onih koji su redovno obavljali (farz i nafila) namaze, pozvat će se sa namaskih vrata; borci za vjeru će biti pozvani sa vrata džihada...
عربي Engleski Urdu
Najmanju kaznu stanovnika Džehennema imat će na Sudnjem danu čovjek kojemu se pod noge stave dvije žerave od čije vreline će vriti mozak, a on će smatrati da niko nije žešće kažnjen od njega, iako je sa najslabijom kaznom od sviju njih.
عربي Engleski Urdu
„Mejjita (mrtvaca) prati troje: njegova porodica, njegov imetak i njegova djela. Dvoje se vraća, a jedno ostaje s njim. Vraćaju se njegova porodica i njegov imetak, a sa njim ostaju njegova djela.'“
عربي Engleski Urdu
Odreci se dunjaluka volit će te Uzvišeni Allah, a odreci se onoga što je u rukama ljudi volit će te i ljudi.
عربي Engleski Urdu
"Dobročinstvo je ljepota naravi, a grijeh je ono što se koleba u tvojoj duši i ne želiš da za to saznaju ljudi."
عربي Engleski Urdu
"Allah se više obraduje pokajanju Njegova roba, nego što bi se neko od vas obradovao pronalasku svoje izgubljene deve u pustinji."
عربي Engleski Urdu
Doista Uzvišeni Allah prima pokajanje Svoga roba do smrtnog časa.
عربي Engleski Urdu
Uzvišeni Allah pruža Svoju ruku noću kako bi se pokajao onaj ko zgriješi danju, a pruža Svoju ruku danju kako bi se pokajao onaj ko zgriješi noću, i tako sve dok ne izađe Sunce sa zapada.
عربي Engleski Urdu
"Budi na dunjaluku kao da si stranac, ili putnik u prolazu."
عربي Engleski Urdu
"Ne zavidite jedan drugom, ne podižite cijenu robe (ne želeći je kupiti) jedan drugom, ne mrzite se međusobno, ne okrećite jedan drugom leđa (ne svađajte se), ne namećite se u kupovini, nego, o Allahovi robovi, budite prava braća."
عربي Engleski Urdu
Ko se pokaje prije nego što sunce izađe sa zapada, Allah će primiti njegovo pokajanje.
عربي Engleski Urdu
"Hoćete li da vam kažem ko je zabranjen džehenemskoj vatri, ili kome je vatra zabranjena (ulazak u nju)? Zabranjena je svakom bliskom, ljubaznom, blagom i lahkom (čovjeku)."
عربي Engleski Urdu
"Onaj ko se boji - ići će na početku noći, a ko krene na početku noći dospjeće do staništa. Božija roba je skupocjena, Božija roba je Džennet."
عربي Engleski Urdu
"Neke će ljude vatra pržiti do članaka, neke do koljena, neke do struka, a neke do ključnih kostiju."
عربي Engleski Urdu
„Dvije blagodati (Allahove) neiskorištene su od većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.“
عربي Engleski Urdu
O sine Ademov, dok god Me budeš molio i od Mene se nadao, Ja ću ti praštati šta god budeš radio, i na to se neću obazirati! O sine Ademov, kad bi tvoji grijesi dosegli do neba, pa Me ti zamolio za oprost, oprostio bih ti! O sine Ademov, kad bi mi pristupio s greškama velikim poput Zemlje, zatim Me sreo ne smatrajući drugog ravnim Meni, Ja bih ti pristupio s isto toliko oprosta!
عربي Engleski Urdu
"Tog dana će džehennem biti dovučen, na njemu je sedamdeset hiljada uzdi, na svakoj uzdi je sedamdeset hiljada meleka koji ga vuku."
عربي Engleski Urdu
Snažan vjernik je bolji i draži Uzvišenom Allahu od slabog vjernika. A u svakome je dobro. Nastoj da radiš ono što će ti koristiti i traži pomoć od Allaha, a nemoj klonuti.
عربي Engleski Urdu
"Allahov je Poslanik, upitan o onome šta najviše uvodi ljude u Džennet, pa odgovori: 'Bogobojaznost i lijep moral (ponašanje).' Potom je upitan što najviše uvodi ljude u Džehennem, pa je rekao: 'Usta i spolni organ.'"
عربي Engleski Urdu
"Hoćete li da vam kažem šta je prava laž?! To je kleveta koja se pronosi među ljudima!"
عربي Engleski Urdu
"Nesretan je onaj koji robuje dinaru, dirhemu i četverorogljastoj odori i kadifi (oholeći se nad ljudima), koji, ako mu se što da, zadovoljan je, a ako mu se ne da, ljuti se i dođe mu zlo, a kad se šta traži, (od njega se ništa) ne izvuče."
عربي Engleski Urdu
“Tri kategorije ljudi neće ući u džennet: notorni alkoholičar, onaj ko prekida rodbinske veze i onaj ko vjeruje u sihr.”
عربي Engleski Urdu
"Uskoro će najbolja imovina muslimana biti stado za kojim će on ići po vrhovima brda."
عربي Engleski Urdu
"Sirat-ćuprija bit će postavljen iznad džehennema, na njemu će biti jako oštre bodlje, poput trnja drveta zvanog sa'dan. Zatim će ljudi prelaziti preko njega, neki će preći zdravi i čitavi, a neki će biti izgrebani (zakačeni), pa će se neki spasiti, a drugi će biti zadržani i bačeni u vatru..."
عربي Engleski Urdu
"Kada stanovnici dženneta uđu u džennet, glasnik će povikati: 'Zaista ćete vječno živjeti i nećete umirati! Uvijek ćete biti zdravi i nikada nećete osjetiti bolest! Vječno ćete biti mladi i nećete ostarjeti! Živjet ćete u blagodatima i nikada poteškoću osjetiti nećete!'"
عربي Engleski Urdu
"A kako da ne budemo zadovoljni, Gospodaru, kada si nam dao ono što nisi dao nikome od Tvojih stvorenja!", odgovorit će. Onda će im Allah reći: "Hoćete li da vam dam nešto još bolje od toga?" "A šta može biti još bolje od toga?", zapitat će. "Obasut ću vas Svojim zadovoljstvom i nikada se na vas više neću rasrditi!", reći će im Allah.
عربي Engleski Urdu
"Kada stanovnici dženneta stupe u džennet, upitat će ih Allah: 'Želite li nešto više od ovoga da sa vam dao?' Odgovorit će: 'Zar nam nisi lica naša bijelim (svijetlim) učinio? Zar nas nisi uveo u džennet i spasio od džehennema?' Tad će se podići zastor, i ništa što im je dato neće im biti draže od gledanja u Gospodara."
عربي Engleski Urdu
Vjernik će u Džennetu imati šator od jednog izdubljenog bisera, čija će dužina biti šezdeset milja. U njemu će vjernik imati porodice koje će posjećivati, a jedna od njih neće vidjeti drugu.
عربي Engleski Urdu
„Džennetlije će gledati stanovnike soba koje su iznad njih kao što gledaju bilistavu zvijezdu koja dolazi s istočnog horizonta ili koja odlazi na zapadni, zbog razlike u vrijednostima među njima.“
عربي Engleski Urdu
Od Ebu Hurejre, radij allahu anhu, se prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: „(Prostor) koliko je dužina jednog luka u Džennetu bolji je od svijeta nad kojim Sunce izlazi i zalazi.“ Muttefekun 'alejhi.
عربي Engleski Urdu
"Čovjeku je određen udio u bludu, što će on neminovno i učiniti: blud očiju je pogled, blud ušiju je slušanje, blud jezika je govor, blud ruku je dodir, blud nogu je koračanje, duša želi i nada se, a spolni organ to sve potvrđuje ili negira."
عربي Engleski Urdu
"Dvije vrste stanovnika vatre nisam vidio: mučitelje koji udaraju ljude bičevima koji liče na kravlje repove, i žene obučene a gole, u zabludu odvode i same su u zabludi, glave su im poput krivih grba kamile, neće ući u džennet, niti će osjetiti njegov miris, a njegov miris se osjeti na toj i toj udaljenosti."
عربي Engleski Urdu
„Zvono je šejtanova frula."
عربي Engleski Urdu
“Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pošao je na musalu za Kurbanski, ili Ramazanski bajram, pa je prošao pored žena i rekao im: ‘O žene, udjeljujte milostinju, vidio sam da ste vi najbrojnije u Vatri.’ ‘A zašto, Allahov Poslaniče?’, upitaše, na šta on odgovori: ‘Jer mnogo proklinjete i poričete muževo dobročinstvo. Nisam vidio da neko manjkavog razuma i vjere može zbuniti odlučnog čovjeka kao vi.’ Upitaše: ‘Allahov Poslaniče, u čemu se ogleda manjkavost naše vjere i razuma?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upita ih: ‘Zar svjedočenje muškaraca nije ravno svjedočenju dviju žena?’ ‘Jeste’, odgovoriše, pa im reče: ‘U tome se ogleda krnjavost razuma; a klanja li i posti li za vrijeme mjesečnog pranja?’ ‘Ne klanja i ne posti’, odgovoriše, pa on zaključi: ‘Eto u tome se ogleda manjkavost u vjeri.’”
عربي Engleski Urdu
"Ja znam čovjeka koji će zadnji izaći iz Džehennema i zadnji ući u Džennet. Iz vatre će izaći pužući i Allah će mu reći: 'Idi, i uđi u Džennet!' Kada ode, pričinit će mu se da je pun, vratit će se i reći: 'Gospodaru, Džennet se ispunio!'
عربي Engleski Urdu
"Da li jedni druge ometate pri gledanju sunca u podne kada nema oblaka?"
عربي Engleski Urdu
"Vi ćete se natjecati za vlast, a to će uzrokovati žalost na Sudnjem danu. Divnog li dojenja, a lošeg li odbijanja (od dojke)!"
عربي Engleski Urdu
Smrt će biti dovedena u liku crno-bijelog ovna
عربي Engleski Urdu
Ova vaša dunjalučka vatra je sedamdeseti dio džehennemske vatre
عربي Engleski Urdu
Ne učite znanje kako biste se nadmetali sa učenjacima, niti da biste se raspravljali sa neznalicama
عربي Engleski Urdu
Allah navodi primjer pravog puta
عربي Engleski Urdu
Kada primijetiš one koji se povode za smutnjom, znaj da je Allah upozorio na njih pa ih se pričuvaj!
عربي Engleski Urdu
Obračunat će se to što te varaju, što ti lažu i što ti nisu poslušni; a obračunat će se i to što ih kažnjavaš
عربي Engleski Urdu
"Moj rob, pohitao je sebi oduzeti život a nisam mu dozvolio. Zabranio sam mu Džennet."
عربي Engleski Urdu
"Dok čovjek bude spavao, povjerenje (emanet) bit će iščupano iz njegova srca, i ostat će samo taman trag. Zatim će čovjek ponovo spavati, a ostatak će povjerenja biti istrgnut, tako da će ostati samo trag njegov poput žulja..."
عربي Engleski Urdu
"Ja te zaista volim u ime Allaha." "Zavolio te Onaj zbog Koga si ti mene zavolio.", odgovori mu.
عربي Engleski Urdu
Zaista, u veličanje Allaha Uzvišenog spada i poštovanje muslimana sijedih vlasi, hafiza koji ne pretjeruje glede Kur'ana, a i ne zanemaruje ga, kao i poštovanje pravedna namjesnika.
عربي Engleski Urdu
Nije od nas onaj koji nije samilostan prema mladima i ko ne priznaje vrijednost starijih.
عربي Engleski Urdu
Ja sam izaslanik od Allaha da te obavijestim da te Allah voli, kao što ti voliš svog brata radi Allaha.
عربي Engleski Urdu
„Nije siromah onaj kojeg odbiju (zadovolje) datula-dvije ili zalogaj-dva, nego je siromah onaj koji se susteže od prošenja.“
عربي Engleski Urdu
"Pogledao sam u džennet i vidjeh da je većina njegovih stanovnika sirotinja, a pogledao sam i u džehennem i vidjeh da su njegovi stanovnici pretežno žene."
عربي Engleski Urdu
„Raspravljali su džennet i Vatra, pa je Vatra kazala: 'U meni su oholi i uobraženi.' A džennet reče: 'U meni su slabi i nevoljnici.' Pa je Allah presudio među njima..."
عربي Engleski Urdu
Prenosi se da je Enes b. Malik, radijallahu anhu, rekao: "Vi, zaista, radite poslove koji su u vašim očima (po vašem mišljenju) tanji od dlake, a mi smo ih u vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, smatrali pogubnim grijesima."
عربي Engleski Urdu
„Ako Allah, Uzvišeni, želi Svome robu hajr, onda mu požuri sa njegovim kaznama na ovome svijetu. A ako Allah, Uzvišeni, želi Svome robu zlo, onda mu odgodi kaznu za njegove grijehe, kako bi je u potpunosti iskusio na Ahiretu.“
عربي Engleski Urdu
Vi niste potpomognuti niti opskrbljeni osim zbog vaših slabih.
عربي Engleski Urdu
„Allah Uzvišeni kaže: 'Oni koji se budu voljeli u Moje ime će biti na minberima od svjetlosti, na čemu će im zavidjeti i vjerovjesnici i šehidi.'“
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejre veli: "Neki čovjek je upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Allahov Poslaniče, šta misliš ako bi neko htio da mi uzme imetak?’ On reče: 'Nemoj mu davati tvoj imetak.' Ponovo upita: 'A šta ako me napadne?' Reče: 'Brani se.' A šta ako me ubije, upita čovjek, a Poslanik reče: 'Ti si šehid.' A ako ja njega ubijem, čovjek upita. Poslanik reče: 'On je u Vatri.'"
عربي Engleski Urdu
Dunjaluk je zatvor za vjernika, a mjesto uživanja za nevjernika.
عربي Engleski Urdu
"Vidio sam sedamdeset ashaba, ljudi sa sofe (Muhammedove, sallallahu 'alejhi ve sellem, džamije) i ni na jednom od njih nije bilo ogrtača (gornji dio odjeće)...
عربي Engleski Urdu
Prenosi se od Ibn Mesuda, radijallahu anhu, da je jedan čovjek poljubio neku ženu, zatim došao Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i o tome ga obavijestio. Tada je Uzvišeni Allah objavio: "Klanjaj namaz krajem dana i u pojedinim dijelovima noći, jer dobra djela odstranjuju ružna..." "Je li to, Allahov Poslaniče, važi samo za mene?", upitao je. "Za sve moje sljedbenike“, odgovorio je Poslanik. (Muttefekun alejh)
عربي Engleski Urdu
Allahovom Poslaniku, sallallahu 'alejhi ve sellem, je došao jedan čovjek i rekao: "Allahov Poslaniče, ja sam zaslužio kaznu (hadd), pa je izvrši nadamnom!"
عربي Engleski Urdu
"Od ovog svijeta dato nam je ono što je dato i već smo se uplašili da nam nagrada za naša dobra djela nije ubrzana."
عربي Engleski Urdu
“O Hakime, zaista je ovaj imetak sladak i zelen, pa ko ga uzme velikodušno i darežljivo, imat će u njemu berićet, a ko ga uzme pohlepno, neće u njemu imati berićet i bit će kao onaj koji jede, a ne može se najesti. Gornja ruka (koja daje) bolja je od donje ruke (koja prima)!”
عربي Engleski Urdu
"Stao sam na vrata Dženneta te primijetih da su većina onih koji su u njega već bili ušli, siromasi, a bogataši još napolju čekaju da im se dozvoli ulazak, izuzev što su džehenemlije već odvedene u Džehennem. Stao sam i na vrata Džehennema, i primijetih da su u njemu većinom žene."
عربي Engleski Urdu
Mislim da ste čuli da je Ebu Ubejde nešto donio iz Bahrejna.
عربي Engleski Urdu
Allahu moj, nema pravog života osim ahiretskog.
عربي Engleski Urdu
Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Čuo sam Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako kaže: 'Prokleto je na dunjaluku sve, osim spominjanja Allaha i tome slično (tj. i drugih vidova pokornosti), i učenjaka i onoga koji uči.'" (Tirmizi, koji kaže da je hasen)
عربي Engleski Urdu
Ovaj je bolji od svih onakvih na zemlji.'
عربي Engleski Urdu
"Kada bi vjernik znao koje kazne kod Allaha postoje, ne bi niko očekivao džennet, a kada bi nevjernik znao koliko kod Allaha ima milosti, ne bi nikad izgubio nadu u džennet."
عربي Engleski Urdu
"Tako mi Allaha, dunjaluk je bezvrjedniji kod Allaha, nego što je ovo (jare) kod vas."
عربي Engleski Urdu
„Ko mi garantuje da neće ni od koga od ljudi ništa tražiti, ja mu garantujem Džennet.“
عربي Engleski Urdu
"Onaj ko je zadovoljan da mu je Allah Bog, Gospodar, islam vjera i Muhammed Poslanik, Džennet mu je zagarantovan."
عربي Engleski Urdu
"Pokraj nas je naišao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dok smo popravljali kolibu od trske..."
عربي Engleski Urdu
U noći uzdignuća na Miradžu vidio sam neke ljude sa noktima od bakra kojima su grebali svoja lica i prsa pa sam upitao: "Ko su ovi o Džibrilu?" Odgovorio je: "Ovo su oni koji jedu meso ljudi i govore ružno o njima."
عربي Engleski Urdu
Nu'man b. Bešir, radijallahu 'anhu, veli: „Jedne prilike je Omer, radijallahu 'anhu, spomenuo šta je sve ljude zadesilo (šta sve imaju) vezano za ovaj svijet, te je kazao: 'Znam da je bilo dana kada vaš Poslanik nije imao ni najlošijih hurmi da njima napuni stomak.'“ Muslim
عربي Engleski Urdu
"Doći će, na Sudnjem danu, najveći uživalac dunjalučkih vrijednosti džehennemlija, pa će biti zagnjuren u Vatru, a zatim će mu se reći: 'O sine Ademov, jesi li vidio kakvo dobro, ikada? Je si li ikada osjetio kakvo uživanje?' A on će kazati: 'Nisam Allaha mi, moj Gospodaru.'"
عربي Engleski Urdu
Zaista u Medini ima ljudi koji su cijelo vrijeme sa vama (po nagradi), kud god vi makli i koliko god dolina prokrstarili, jer su opravdano izostali.
عربي Engleski Urdu
Čovjek goru posudu od stomaka ne može napuniti. Dovoljno mu je nekoliko zalogaja koji će ga održati u životu. A ako već mora puniti, neka trećinu napuni hranom, trećinu pićem, a neka trećinu ostavi za disanje.
عربي Engleski Urdu
Pokazani su mi Džennet i Vatra, i kao danas ja ne vidjeh većeg dobra, a ni goreg zla. Kada biste znali ono što ja znam, malo biste se smijali, a puno biste plakali.
عربي Engleski Urdu
"Uzvišeni Allah divi se ljudima koji uđe u džennet u lancima."
عربي Engleski Urdu
„Kada bi čovjek imao punu dolinu zlata, zaželio bi da ima dvije doline, i njegova usta neće ništa napuniti do prašina, a Allah prima pokajanje od onog ko se pokaje.“
عربي Engleski Urdu
U prijašnjim je narodima bilo ljudi kojima je Allah davao nadahnuće. Ako u mom ummetu ima takvih, Omer je jedan od njih.
عربي Engleski Urdu
"Allahov je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: 'Gledajte u onoga koji je niži od vas (slabijeg materijalnog stanja), a ne gledajte u onoga koji je iznad vas. Najprije ćete tako izbjeći omalovažavnje Allahove blagodati prema vama.'"
عربي Engleski Urdu
"Uzvišeni Allah objavio mi je da vi jedan prema drugom budete ponizni i da niko nikoga ne ugnjetava i da se ni jedan ne uzdiže nad drugim."
عربي Engleski Urdu
...šta je ostalo od zaklane ovce, a ona je kazala: „Ostala je samo plećka!“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Ostalo je sve osim plećke!'“
عربي Engleski Urdu
„Blago onome ko bude upućen u islam, ko bude imao potrebnu opskrbu i njome bude zadovoljan.“
عربي Engleski Urdu
“Ko od vas osvane siguran na svome putu (u svome narodu), zdravog tijela, ima hrane za čitav dan; tome kao da je svo dunjalučko bogatstvo dato!”
عربي Engleski Urdu
"S trima osobama Allah neće govoriti niti će ih od grijeha očistiti i njima pripada bolna kazna: sijedi starac koji bludniči, siromašni oholi uobraženik i čovjek koji je Allahovo ime učinio svojom robom, pa ne kupuje nego zaklinjući se, niti prodaje osim svojim zaklinjanjem."
عربي Engleski Urdu
Moj otac Ebu-Bekr es-Sidik, radijallahu 'anhu, imao je roba koji mu je davao dio zarađenog imetka kao vlasniku. Ebu Bekr jeo je od tog imetka.
عربي Engleski Urdu
"Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je devu kojoj je bilo ime Adba, kojoj se nije moglo uteći."
عربي Engleski Urdu
„Kada Allah na neki narod spusti kaznu, onda ona obuhvati sve koji se tu nalaze, a na Sudnjem danu će svi biti proživljeni shodno svojim djelima.“
عربي Engleski Urdu
"Ne posvećujte se imetku pa da zavolite dunjaluk."
عربي Engleski Urdu
"Ovo je čovjek, a ovo je čovjekova smrt (edžel). I dok je on u tom stanju, dođe mu (ova) bliža (smrt)."
عربي Engleski Urdu
Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sejhan, Džejhan, Eufrat i Nil džennetske su rijeke.“ (Muslim)
عربي Engleski Urdu
Raspravljali su se Džennet i Vatra, pa je Vatra kazala: "Izabrana sam da u mene uđu oholnici i silnici.“ A Džennet je rekao: "A šta je meni, pa će u mene ući samo slabići, potlačeni i nemoćni".
عربي Engleski Urdu
"Dva su dženneta u kojima je srebreno posuđe i ono što je u njima, i dva su dženneta u kojima je zlatno posuđe i ono što je u njima. A prepreka između vjernika i gledanja u Gospodara jest samo plašt veličanstvenosti na Njegovom licu u edenskim perivojima."
عربي Engleski Urdu
“U džennetu će najniži stepen imati čovjek kome će Allah reći: ‘Iznesi sve svoje želje!’, i on će ih sve iznijeti. Zatim će mu Gospodar reći: ‘Je li to sve?’ ‘Da, to je sve’, on će odgovoriti. Tad će Svevišnji Allah kazati: ‘Imat ćeš sve što si poželio i još toliko.’”
عربي Engleski Urdu
„U Džennetu, zaista, ima jedno drvo; jahač na dobrom i brzom konju plemenite rase putuje sto godina i ne moze ga proći.“
عربي Engleski Urdu
Enes, b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Stanovnici dženneta imat će trg na kojem će se sastajati svakog petka. Sjeverni vjetar će im puhnuti u lica i odjeću, pa će postati još ljepši i otmeniji. Kada se vrate obiteljima, reći će im: 'Tako nam Allaha, još ste ljepši i otmjeniji!' 'I vi ste, Allaha nam, još ljepši i otmjeniji!', odgovorit će im oni." (Muslim)
عربي Engleski Urdu
Od 'Ukbe b. Amira, radijallahu 'anhu, se prenosi da je Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, otišao na mjesto šehida Uhuda nakon osam godina, i dovio kao da se oprašta sa živima i mrtvima, zatim se popeo na minber i rekao: "Ja sam vaš predvodnik i svjedočim za vas, naše mjesto susreta će biti Havd i ja ga sada vidim sa ovog mjesta. Ne bojim se za vas širka (vraćanja u idolopoklonstvo), ali se bojim natjecanja u dunjalučkim dobrima." Rekao je 'Ukbe b. Amir: "Ovo je bio posljedni put da sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem." (Hadis je muttefekun alejhi) U drugoj predaji ovog hadisa stoji: "Ali se bojim da ćete se natjecati u dunjalučkim dobrima i boriti međusobno, pa ćete zbog toga biti upropašteni kao što su upropašteni i oni prije vas." Rekao je Ukbe: "Posljednji put sam vidio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na ovom minberu." U drugoj predaji stoji da je Allahov Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: "Ja sam vaš predvodnik i vaš svjedok, i ja, tako mi Allaha, sad vidim svoj Havd. Meni su uistinu dati ključevi zemaljskih rizica, i ja se ne bojim za vas da ćete se poslije mene vratiti idolopklonstvu, nego se bojim da ćete se natjecati za te riznice." Na početku hadisa je spomenuto da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao šehidima Uhuda, ali time se misli da je dovio za njih.
عربي Engleski Urdu
Enes, radijallahu anhu, prenosi od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Svakog muslimana kojem umre troje maloljetne djece Allah će, iz Svoje samilosti prema njima, uvesti u džennet." (Muttefekun alejhi)
عربي Engleski Urdu
"Na Sudnjem danu prvo će biti presuđeno čovjeku koji je poginuo kao šehid na Allahovom putu. Allah će mu pokazati sve blagodati, čovjek će ih potvrditi, pa će ga Allah zapitati: 'Šta si učinio sa blagodatima?' 'Borio sam se na Tvome putu, dok nisam poginuo', odgovorit će.
عربي Engleski Urdu
"Pitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o iznenadnom pogledu, na što mu je on odgovorio: 'Obori pogled!’" (Muslim)
عربي Engleski Urdu
Uzvišeni Allah kaže: 'Pripremio sam Mojim dobrim robovima ono što oči nisu vidjele, za što uši nisu čule, i što nikad nikome nije na um palo!' Proučite, ako hoćete, ajet: 'I niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju kao nagrada za njihova djela.'
عربي Engleski Urdu
“Za vas najviše strahujem od čovjeka koji uči Kur’an, i na kojem se vidi ljepota Kur’ana, te on bude pregalac za vjeru, a zatim ga počne mijenjati. Naposlijetku ga napusti i okrene mu leđa, a na svoje komšije potegne oružje i optuži ih za nevjerstvo.”
عربي Engleski Urdu
"Kabur je prva onosvjetska stanica. Onome ko se u njemu spasi, sve što dođe nakon njega, lakše će biti, a onome ko se u njemu ne spasi, sve što poslije dođe, teže će biti."
عربي Engleski Urdu
“Jedna je žena izložena kazni u džehennemskoj vatri zbog mačke koju je svezala i nije je hranila niti pojila, a niti ju je pustila da lovi gmizavce.”
عربي Engleski Urdu
“Najdrskiji ljudi prema Allahu jesu ovi: onaj ko ubije u Haremu, svetom pojasu, onaj ko ubije onog ko nikog njegovog nije ubio, te onaj ko ubije nekog u ime paganske osvete.”
عربي Engleski Urdu
“Prođite se bluda, poroka koji je Allah zabranio! Neka sakrije svoju sramotu onaj ko učini nemoral i neka se pokaje Gospodaru. A mi ćemo izvršiti šerijatsku presudu nad onim ko nam prizna da je blud počinio.”
عربي Engleski Urdu
“Prokleo Allah onog ko ukrade jaje ili uže i zbog toga mu bude odsječena ruka!”
عربي Engleski Urdu
Uzvišeni Allah je rekao: "Moja ljubav je obavezna onima koji su se voljeli radi Mene, koji su sjedili radi Mene, koji su se posjećivali radi Mene, koji su se žrtvovali i potpomagali radi Mene."
عربي Engleski Urdu
„A potom, Allaha mi, ja nekom dam (ispomoć), a nekog izostavim. Onaj koga izostavim, draži mi je od onoga kome sam udijelio."
عربي Engleski Urdu
"Davno prije vas, bio je jedan čovjek koji je ubio 99 osoba, pa je upitao za najučenijeg čovjeka na svijetu, te su ga uputili na jednog pobožnjaka (isposnika). On ode do spomenutog pobožnjaka i kaže mu da je ubio 99 osoba, pa ga onda upita, ima li za njega oprosta kod Allaha, Uzvišenog. Na to mu pobožnjak reče da za njega nema oprosta. Čovjek se na to podiže i ubi i njega."
عربي Engleski Urdu
Nisam izostao ni iz jedne bitke Allahovg Poslanika, s.a.v.s., osim Pohoda na Tebuk. Istina, izostao sam iz bitke na Bedru, ali niko nije kuđen za izostanak iz te bitke.
عربي Engleski Španski
"Ljudi su kao rude, kao zlato i srebro. U islamu su najbolji oni koji su bili najbolji u džahilijjetu, ako shvate vjeru. Duše su mobilizirane vojske, one koje su srodne, zbliže se, a one koje nisu, raziđu se."
عربي Engleski Urdu
„Na Sudnjem danu će svakom muslimanu Allah predati po jednog židova, ili po jednog kršćanina, pa će reći: 'Ovo je tvoj oslobodilac od vatre (on će zauzeti tvoje mjesto u njoj).’“
عربي Engleski Urdu
"Svaki imetak koji dadnem Svome robu je halal. Ja Sam sve Svoje robove stvorio u islamu. Potom su im došli šejtani i odvratili od njihove vjere."
عربي Engleski Urdu
“Bojim se da će mom umetu nauditi dvije kategorije ljudi: oni što se (neiskreno) vezuju za Kur'an i oni što se vezuju za mlijeko. Kad je riječ o prvoj kategoriji, to su oni koji će iz gradova odlaziti u periferiju, slijediti strasti i izostavljati namaz. A kad se radi o drugoj kategoriji, to su dvoličnjaci koji će učiti Kur’an i pomoću njega pobijati stav vjernika.”
عربي Engleski Urdu
Spominjanje kaburskog uživanja i kazne u hadisu kojeg prenosi El-Bera b. Azib
عربي Engleski Urdu
„Koga Allah sačuva zla jezika i zla spolnog organa, ući će u Džennet."
عربي Engleski Urdu
"Prepirali su se džennet i džehennem. Džennet kaza: 'U mene će ući slabi i siromašni.' A džehennem reče: 'U mene će ući oholnici i silnici.' On reče džehennemskoj vatri: 'Ti si Moja kazna, tobom se svetim kome hoću.' A reče džennetu: 'Ti si Moja milost, tobom ću se smilovati kome hoću.'"
عربي Engleski Urdu
Tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša', reče on, 'ja, zaista, očekujem da ćete biti polovina stanovnika Dženneta, i to zato što u Džennet neće ući osim muslimanska duša. Vi ste u odnosu na mnogobošce tek kao bijela dlaka na koži crnog vola, ili kao crna dlaka na koži crvenog vola.'
عربي Engleski Urdu
„Stanovnici Dženneta gledat će sobe (onih iznad njih) u Džennetu kao što vi gledate zvijezde na nebu.“
عربي Engleski Urdu