హదీసుల జాబితా

తస్మాత్ జాగ్రత్త! నేను మీకు మహాపాపాల్లో ఘోరమైనవాటి గురించి తెలియజేయనా?
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహాపాపాలు:అల్లాహ్ (సు )కు పాటుగా ఇతరులను భాగస్వామ్య కల్పించడం,తల్లిదండ్రులకు అవిదేయత చూపటం,అన్యాయంగా హత్య చేయటం,అసత్య ప్రమాణం చేయటం.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
వినాశకరమైన ఏడు పాపాల నుండి మిమ్మల్ని రక్షించుకోండి,సహాబాలు ఓ దైవప్రవక్త అవి ఏమిటి ? అని అడిగారు,ప్రవక్త బదులిస్తూ"షిర్కుబిల్లాహ్ (అల్లాహ్'కుఇతరులను భాగస్వామ్య పర్చటం) 2.చేతబడి 3.అకారణంగా అల్లాహ్ నిషేదించిన ప్రాణిని హతమార్చటం 4.వడ్డీ తినడం 5.అనాదల సొమ్మును అన్యాయంగా తినటం 6.యుద్దం నుండి వెనుతిరిగి పారిపోవటం 7,అభాగ్యురాలైన,అమాయకులైన మహిళలపై అపనిందలు మోపటం" అని తెలియజేశారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీరు చేస్తున్న భాగస్వాముల (షిర్కు) నుండి నేను నిరుపేక్షాపరున్నీ,ఒక కార్యం చేసి దాంట్లో ఎవరైన నాకు భాగస్వామ్యపరిచినట్లైతే 'నేను అతన్నిమరియు అతను చేస్తున్నషిర్కును(భాగస్వామ్యులను)'వదిలేస్తాను
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
అల్లాహ్ తప్ప మరొక ఆరాధ్యదైవము లేడు ఆయన ఏకైకుడు అతనికి ఎవరు సాటి లేరు మరియు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ ఆయన దాసుడు మరియు సందేశహరుడు అని సాక్ష్యమిస్తూ దాంతో పాటూ మర్యం పుత్రుడైన ఈసాను అల్లాహ్ దాసుడు మరియు సందేశహరుడుగా,మర్యం వైపుకు పంపబడ్డ దైవవాక్యం గా,అల్లాహ్ తరుపున ఊదబడిన ఆత్మగా విశ్వసించి,స్వర్గ నరకాలు సత్యం అని భావించి ఎవరైతే సాక్ష్యామిస్తారో అల్లాహ్ సు త ఆ వ్యక్తి యొక్క కార్యాలు ఎలా ఉన్న అతన్ని స్వర్గం లోకి పంపిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
{షిర్క్ చేయకుండా}ఇతరులను అల్లాహ్ కు సరిసమానంగా సాటి కల్పించకుండా ఆయన ను కలిసే వ్యక్తి స్వర్గంలో ప్రవేశిస్తాడు,అల్లాహ్ కు ఇతరులను సాటి కల్పించి మరెవరైతే ఆయన్ను కలుస్తాడో నరకం లో ప్రవేశిస్తాడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
రెండు దవడల మధ్యనున్నది,రెండు కాళ్ళ మధ్యయున్న దాని యొక్క హామీ ఎవరైతే నాకు ఇస్తాడో అతనికి నేను స్వర్గం యొక్క హామీ ఇస్తాను.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
"మహనీయ దైవ ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలైహివ సల్లమ్ సెలవిచ్చారు ‘స్వర్గం మీ చెప్పుగూడ కంటే కూడా మీకు అతి సమీపాన ఉంది,మరియు నరకం కూడా ఆ విధంగానే ఉంది".
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఇద్దరు ముస్లింవిశ్వాసులు పరస్పరం కత్తులతో తలబడి చంపుకున్నట్లైతే వదించినవాడు మరియు మరణించినవాడు ఇద్దరూ నరకాగ్నికి ఆహుతి అవుతారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా హలాలు విషయాలు భోదించబడ్డాయి మరియు హరాము విషయాలు భోదించబడ్డాయి,వాటి మధ్య గల విషయాలు అనుమానాస్పదమైనవి ప్రజల్లోని చాలా మందికి వాటి గురించి సరైన జ్ఞానము లేదు,ఎవరైతే ఆ అనుమానాస్పద విషయాల నుండి భయబీతి కలిగి ఉంటారో తమ ధర్మం మరియు గౌరవం యొక్క రక్షణ పొందుతారు,మరెవవరైతే అనుమానాస్పద విషయాల్లో పడతారో హరామ్ కు గురి అవుతారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా అల్లాహ్ మీ శరీరాలను ముఖాలను చూడడు ఆయన మీరు చేసే సత్కార్యాలను మరియు మీ హృదయాలను చూస్తాడు'.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నిశ్చయంగా కార్యాలు ,కర్మలు వాటి సంకల్పాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి ‘ప్రతీ వ్యక్తికి అతని సంకల్పానుసారంగా ప్రతిఫలము లభిస్తుంది.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘నిశ్చయంగా కొంతమంది అల్లాహ్ యొక్క సంపద లో {సొమ్ములో} హక్కు లేకుండా నే అనవసరంగా ఖర్చు చేస్తున్నారు పరలోక దినాన వారికి అగ్నితప్ప మరేమీ ఉండదు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
‘ప్రతీ ఆదమ్ కుమారుడు తప్పు చేస్తాడు కానీ చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాప చెందినవాడే అందులో శ్రేష్టుడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
స్వర్గంలో ప్రవేశించటానికి ఎక్కువగా తోడ్పడేది అల్లాహ్ యందు భయభీతి మరియు సత్ప్రవర్తన
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
నేను నా తదనంతరం పురుషులకు విడిచే నష్టకరమైన ఉపద్రవల్లో అతి పెద్ద ఉపద్రవం'కొంతమందిస్త్రీలు'.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మీలో ఎవ్వరూ కూడా ఆ క్షణం వరకు సంపూర్ణ విశ్వాసులు కాజాలరు కానీ నా పై వారికి తమ సంతానం కంటే తల్లితండ్రుల కంటే మరియు ప్రజలందరీ కంటే కూడా ఎక్కువ ప్రేమఉండాలి
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఏదైనా వస్తువు తావీజులా ఎవరైతే ధరిస్తారో దానికే అప్పగించబడతారు’.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్