ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

‘నిశ్చయంగా కొంతమంది అల్లాహ్ యొక్క సంపద లో {సొమ్ములో} హక్కు లేకుండా నే అనవసరంగా ఖర్చు చేస్తున్నారు పరలోక దినాన వారికి అగ్నితప్ప మరేమీ ఉండదు
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్