فرعي ډلبندیانې

د احادیثو لړلیک

ځینې خلک د الله په مال کې په ناحقه ناوړه لګښت کوي، نو د قیامت په ورځ د دوی لپاره اور (دوزخ) دی.
عربي انګلیسي فرانسوي