Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Tunay na ang mga lalaking gumugugol sa yaman ni Allah nang walang katarungan,mapapasakanila ang Impiyerno sa Araw ng pagkabuhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang Mundo ay napakatamis na [prutas ng] halaman,at katiyakang si Allah ay ginawa niya kayong namamahala rito,Titingnan Niya kung ano ang gagawin ninyo,Katakutan ninyo ang Mundo at katakutan ninyo ang mga babae,Sapagkat ang unang tukso sa mga angkan ng Esrail ay nasa mga babae
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung nagkataong ang mundo ay nakatutumbas sa ganang kay Allah ng isang pagkpak ng lamok, hindi na sana Siya nagpainom sa siyang tumatangging sumampalataya mula roon ng isang inom ng tubig.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na ang bawat kalipunan ay may tukso at ang tukso ng kalipunan ko ay ang yaman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kung nagkataong nagkaroon ako ng tulad sa [bundok ng] Uhud na ginto, talagang ikagagalak ko na pagkalipas ng tatlong gabi ay walang matitira sa akin na anuman mula rito maliban sa anumang ipambabayad ko sa isang pagkakautang.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Mundo kung ihahambing sa Kabilang-buhay ay tulad ng paglalagay ng isa sa inyo ng daliri niya sa dagat, kaya pagmasdan niya kung ano ang ibinabalik nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na kabilang sa pinangangambahan ko sa inyo matapos ko ay ang bubuksan sa inyo na karikitan ng Mundo at gayak nito.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinusundan ang patay ng tatlo: ng mag-anak niya, ng yaman niya, at ng gawa niya. Uuwi ang dalawa at maiiwan ang isa. Uuwi ang mag-anak niya at ang yaman niya, at maiiwan ang gawa niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang Mundo ay Bilangguan ng Mananampalataya at Paraiso ng Tumatangging Sumampalataya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Ḥakīm, tunay na ang yamang ito ay kaakit-akit at matamis. Ang sinumang kumuha nito nang may pagkamapagbigay sa isang tao, pagpapalain siya dahil doon. Ang sinumang kumuha nito nang may pagmamaramot sa tao , hindi siya pagpapalain dahil doon. Siya ay naging gaya ng kumakain at hindi nabubusog. Ang mataas na kamay ay mainam kaysa sa mababang kamay.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Iniisip ko na kayo ay nakarinig na si Abū `Ubaydah ay dumating na may dala mula sa Baḥrain
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Allah, walang pamumuhay kung pamumuhay sa Kabilang-buhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kaingat! Tunay na ang mundo ay isinumpa. Isinumpa ang naroon maliban sa pag-alaala kay Allāh, pagkataas-taas Niya, anumang sinisinta Niya, nakaaalam, at nagpapakaalam.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kaya sumpa man kay Allāh, talagang ang Mundo ay higit na hamak para kay Allāh kaysa rito para sa inyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Talagang ngang nakita ko ang Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na nananatili sa [buong] araw na namimilipit sa gutom; hindi siya nakatatagpo ng mahinang uri ng datiles na ipampupuno niya sa tiyan niya.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohang nagtagumpay ang sinumang yumakap sa Islam at ang kanyang biyaya ay sapat na,at pinasasaya siya ni Allah sa mga bagay na ipinagkaloob sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang babaing kamelyo noon ng Sugo ni Allah, pagpalain siya ni Allah at pangalagaan, na si Al-`Aḍbā’, ay hindi nauunahan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ninyo angkinin ang nayon at mapaibig kayo sa mundo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses