ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

తస్మాత్ జాగ్రత్త! నేను మీకు మహాపాపాల్లో ఘోరమైనవాటి గురించి తెలియజేయనా?
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
మహాపాపాలు:అల్లాహ్ (సు )కు పాటుగా ఇతరులను భాగస్వామ్య కల్పించడం,తల్లిదండ్రులకు అవిదేయత చూపటం,అన్యాయంగా హత్య చేయటం,అసత్య ప్రమాణం చేయటం.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
వినాశకరమైన ఏడు పాపాల నుండి మిమ్మల్ని రక్షించుకోండి,సహాబాలు ఓ దైవప్రవక్త అవి ఏమిటి ? అని అడిగారు,ప్రవక్త బదులిస్తూ"షిర్కుబిల్లాహ్ (అల్లాహ్'కుఇతరులను భాగస్వామ్య పర్చటం) 2.చేతబడి 3.అకారణంగా అల్లాహ్ నిషేదించిన ప్రాణిని హతమార్చటం 4.వడ్డీ తినడం 5.అనాదల సొమ్మును అన్యాయంగా తినటం 6.యుద్దం నుండి వెనుతిరిగి పారిపోవటం 7,అభాగ్యురాలైన,అమాయకులైన మహిళలపై అపనిందలు మోపటం" అని తెలియజేశారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్
ఇద్దరు ముస్లింవిశ్వాసులు పరస్పరం కత్తులతో తలబడి చంపుకున్నట్లైతే వదించినవాడు మరియు మరణించినవాడు ఇద్దరూ నరకాగ్నికి ఆహుతి అవుతారు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్