Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ang malalaking kasalanan: Pagtambal kay Allah,Paglapastangan sa magulang,Pagkitil sa buhay,at ang Lubog na Panunumpa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Iwasan ninyo ang pitong nakapapahamak." Nagsabi sila: "O Sugo ni Allāh, at ano po ang mga ito?" Nagsabi siya: "Ang pagtatambal kay Allāh, ang panggagaway, ang pagpatay sa kaluluwang ipinagbawal ni Allāh malibang ayon sa katwiran, ang pakikinabang sa patubuan, ang pakikinabang sa yaman ng ulila, ang pagtalikod sa araw ng labanan, at ang paninirang puri sa mga babaing malinis, na inosente, na mananampalataya."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagtagpo ang dalawang Muslim dala ang tabak nilang dalawa, ang pumatay at ang napatay ay sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kahalintulad ng mabuting kaibigan at masamang kaibigan,ay tulad ng nagdadala ng pabango,at nag-iihip ng pugon,Kaya`t ang nagdadala ng pabango;maaari ka niyang mabigyan,o maaari ka niyang mapagbibintahan,o maaaring makakakatagpo ka sa kanya ng mabangong humahalimuyak,Samantalang ang nag-iihip ng pugon;maaaring masunog nito ang iyong mga damit o maaaring makakatagpo ka ng masamang hangin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang buhay na nakikitil nang walang katarungan maliban sa ang unang anak ni Adan ay magtatamasa ng bahagi sa pagpatay sa kanya,Dahil siya ang unang gumawa ng pagkitil ng buhay
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang lahat ng kalipunan ko ay mapagpapaumanhinan maliban sa mga naglalantad [ng kasalanan]
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tinanong ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-tungkol sa karamihan sa mga taong nakakapasok sa Paraiso?Nagsabi siya:Takot kay Allah at Magandang pag-uugali,at tinanong siya tungkol sa karamihan sa mga taong nakakapasok sa Impiyerno,Nagsabi siya: Ang bunganga at ang pribadong bahagi sa harapan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Pakinggan! Ibabalita ko ba sa inyo kung ano ang kabulaanan? Ito ay ang tsismis na pinagsasabi sa gitna ng mga tao.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang kalembang ay kagamitang pantugtog ng Demonyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang aking alipin-minadali niya sa Akin ang kanyang sarili-Ipinagbawal ko sa kanya ang Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
O Sugo ni Allah, ano po ang tingin mo kung may dumating na isang lalaking nagnanais na kunin ang ari-arian ko? Nagsabi siya: Huwag mong ibigay ang ari-arian mo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Noong iniakyat ako [sa langit], napadaan ako sa mga taong mayroong mga kukong yari sa tanso, na ikinakalmot nila sa mga mukha nila at mga dibdib nila kaya nagsabi ako: Sino ang mga ito, o Jibrīl? Nagsabi siya: Ang mga ito ay ang mga kumakain ng mga karne ng mga tao at mga naninira sa mga dangal nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagnais si Allāh sa mga tao ng parusa, dadapuan ng parusa ang sinumang nasa kanila. Pagkatapos ay bubuhayin sila ayon sa mga gawa nila.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses