ఉప కూర్పులు

హదీసుల జాబితా

‘ప్రతీ ఆదమ్ కుమారుడు తప్పు చేస్తాడు కానీ చేసిన తప్పుకు పశ్చాత్తాప చెందినవాడే అందులో శ్రేష్టుడు.
عربي ఇంగ్లీషు ఫ్రెంచ్