Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Dumaan ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa dalawang libingan,Nagsabi siya: ((Tunay na silang dalawa pinaparusahan,At ang ipinaparusa sa kanilang dalawa ay malaki.Ang isa sa kanila:Siya ay hindi nagtatakip sa pag-ihi,At ang iba: Siya ay naglalakad para sa Paninirang-puri))
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ang libingan ay ang unang tahanan mula sa mga tahanan sa Kabilang-buhay,kapag naligtas siya rito,ang mga susunod dito ay higit na magaan, at kapag hindi siya naging ligtas rito, ang mga susunod dito ay higit na mahirap
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
nabanggit ang biyaya ng libingan at ang pagpaparusa nito sa hadith ni Al-Barrā' bin `Āzib
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses