Ang mga pangalawang kategorya

Talaan ng mga ḥadīth

Ako ang nag-iisa na hindi nangangailangan ng katambal; sino man ang gagawa ng gawain bilang pag-tambal sa akin, ito ay aking iiwan kasama ang kanyang itinambal (sa Allah).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Kapag nagtagpo ang dalawang Muslim dala ang tabak nilang dalawa, ang pumatay at ang napatay ay sa Impiyerno.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allāh ay hindi tumitingin sa mga katawan ninyo ni sa mga anyo ninyo subalit tumitingin Siya sa mga puso ninyo at mga gawa ninyo.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang mga gawain ay nakasalalay sa layunin,at bawat tao ay nakasalalay sa kanyang layunin
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Hindi sumasampalataya ang isa sa inyo hanggang sa ako ay maging higit na iniibig sa kanya kaysa sa anak niya, magulang niya, at mga tao sa kalahatan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang manalig sa isang bagay,ipapaubaya siya rito
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ikaw ay makakasama sa sinumang iniibig mo
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Yā muqalliba -lqulūbi, thabbit qalbī `alā dīnik (O Tagapagpabago-bago ng mga puso, patatagin Mo ang puso ko sa Relihiyon mo).
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang humiling ng taos puso sa Allah-Pagkataas-taas Niya na maging martir [kapag siya ay namatay],ipagkakaloob sa kanya ang mga antas ng mga martir kahit na siya ay namatay sa higaan
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May papasok sa Paraiso na mga taong ang mga puso nila ay tulad ng mga puso ng mga ibon
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
"Hindi ba ako magpapabatid sa inyo ng higit na pinangangambahan para sa inyo sa ganang akin kaysa sa Bulaang Kristo?" Nagsabi sila: "Opo, o Sugo ni Allah." Nagsabi siya: "Ang tagong shirk: Tumitindig ang tao at saka nagdarasal at pinagaganda ang dasal niya dahil sa nakikita niyang pagtingin ng isang tao."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Walang pagkahawa, walang [masamang pangitain sa] ibon, walang [masamang pangitain sa] kuwago, at walang [masamang pangitain sa buwan ng] Ṣafar.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
May dalawang matang hindi hihipuin ng Apoy: matang umiyak dahil sa takot kay Allāh at matang nagpamagdamag na nagtatanod alang-alang sa landas ni Allāh."
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Huwag ngang mamatay ang isa sa inyo malibang siya ay nagpapalagay nang maganda kay Allāh, kamahal-mahalan Siya at kapita-pitagan.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Ang pagpapakabuti ay kagandahan ng asal. Ang kasalanan ay anumang lumigalig sa sarili at kinasuklaman mong makaalam doon ang mga tao.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Sinuman ang matakot ay magsigasig o magmadali siyang lumakad, at sinuman ang nagmadali ay nakakarating ng bahay, katotohanan na ang kalakal o paninda ng Allah ay mahal, katotohanan ang paninda o kalakal ng Allah ay ang Paraiso
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Mananampalatayang malakas ay higit na mainam at kaibig-ibig kay Allah kaysa mananampalatayang mahina at sa lahat ng kabutihan,Magsumikap ka sa mga bagay na makakapag-pakinabang sa iyo,at Humiling ka ng tulong kay Allah at huwag kang mawalan ng pag-asa
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Katotohanang ako ay sugo ni Allah sa iyo,[upang ipaalam] na Katotohanang si Allah ay iniibig ka,tulad ng pag-ibig mo sa kanya
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na sa Madīnah ay talagang may mga lalaking wala kayong nilakbay na isang paglalakbay at wala kayong tinawid na isang lambak malibang sila ay kasama ninyo; hinadlangan sila ng karamdaman.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
Tunay na si Allah ay nagsiwalat sa akin na magpakumbaba kayo hanggang sa hindi maniil ang isa sa isa at hindi magmayabang ang isa sa isa.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses
nagtatalaga lamang [ako] sa mga tao sa inilagay ni Allāh sa mga puso nila na kasapatan at kabutihan; kabilang sa kanila si `Amr bin Taghlib.
عربي Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Pranses