Các danh mục lẻ

Danh mục Hadith

Cậu được ở cùng người cậu yêu thích.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ya mu qol li bal qu lub, thab bit qol bi 'a la di nik.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
{Há các ngươi không muốn Ta cho các ngươi biết thứ mà Ta lo cho các ngươi hơn cả sự kiện Dajjal xuất hiện nữa kìa ?} Mọi người đáp: Muốn, thưa Thiên Sứ của Allah. Người nói: {Là Shirk ẩn, hình ảnh một người đàn ông đứng hành lễ Salah rồi cố nghiêm trang, trịnh trọng khi nhận biết có người dõi nhìn y.}
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Các ngươi chớ đừng chết cho đến khi các ngươi có suy nghĩ tốt về Allah, Đấng Tối Cao và Quyền Năng
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, ta là Sứ Giả của Allah được cử phái đến cho ngươi biết rằng quả thật Ngài yêu thương ngươi giống như ngươi đã yêu thương người đó vì Ngài.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Quả thật, Allah, Đấng Tối Cao và Ân Phúc mặc khải cho Ta: Các ngươi hãy khiêm tốn để không ai trở nên bất công với ai và không ai tự hào với ai
عربي tiếng Anh tiếng Pháp
Ammaa B'ad: Xin thề với Allah, là việc Ta tặng cho một người và việc cầu xin cho một người thì việc Ta cầu xin được Ta thích hơn là tặng.
عربي tiếng Anh tiếng Pháp