زیر شاخه ها

فهرست احادیث

من بى نيازترين شريک ها به شرک هستم، هر كسى عملى انجام دهد كه غير من را در آن شريک خويش كند، او و شركش را به حال خود رها مى كنم.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرگاه دو مسلمان با شمشيرهايشان در برابر همديگر قرار گيرند، قاتل و مقتول در آتش (دوزخ) هستند.
عربي انگلیسی فرانسوی
الله متعال به بدن ها، و چهرهاى شما نگاه نمى كند، اما به قلب ها و اعمال شما مى نگرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
كليه ى اعمال بستگى به نيت آنها دارد، و براى هر فردى آنچه كه نيت كرده خواهد بود.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچ يک از شما ايمان نمى آورد تا اينكه من در نزد او محبوب تر از فرزندش، و پدرش، و همه ى مردم باشم.
عربي انگلیسی فرانسوی
هر كسى خود را به چيزى وابسته كند، به آن موكول مى شود.
عربي انگلیسی فرانسوی
تو با کسی خواهی بود که دوستش داری.
عربي انگلیسی فرانسوی
ای دگرگون کننده ی دل ها، قلبم را بر دين خود استوار بگردان.
عربي انگلیسی فرانسوی
کسی که صادقانه از الله متعال درخواست شهادت کند، الله او را به درجه يا جايگاه شهدا می رساند گرچه در رختخواب خود بميرد.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردمانی وارد بهشت می شوند که دل های شان مانند دل های پرندگان است.
عربي انگلیسی فرانسوی
آیا از چیزی به شما خبر ندهم که بیش از مسیح دجال در مورد آن بر شما می ترسم؟ گفتند: بله ای رسول خدا؛ فرمود: شرک پنهان؛ اینکه مردی برخاسته و به نماز می ایستد و چون متوجه نگاه دیگری می شود، نمازش را آراسته می کند.
عربي انگلیسی فرانسوی
نه سرایت بیماری و نه بدشگونی و نه هامه و نه صفر هیچیک در اسلام جایگاه و اصالتی ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
آتش دوزخ دو چشم را لمس نمی کند: چشمی که از خوف و خشيت الله بگريد؛ و چشمی که برای نگهبانی در راه الله بيدار بماند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هيچیک از شما نميرد، مگر اينکه به الله - عز وجل - گمان نيک داشته باشد.
عربي انگلیسی فرانسوی
نيکی يعنی خوش خُلقی؛ و بدی عبارت است از چيزی که در درون انسان ترديد ايجاد نمايد و دوست نداشته باشی مردم از آن اطلاع پيدا کنند.
عربي انگلیسی فرانسوی
هرکس ترس و نگرانی داشته باشد، ابتدای شب حرکتش را آغاز می کند و کسی که ابتدای شب حرکت کند، به مقصد می رسد. آگاه باشيد که کالای الله، ارزنده و گران بهاست؛ آگاه باشيد که کالای الله بهشت است.
عربي انگلیسی فرانسوی
نزد الله متعال مؤمنِ توانمند و قوی از مؤمن ضعيف، بهتر و محبوب تر است و در هر دو، خير و نيکی است؛ مشتاق چيزی باش که به نفع توست و از الله کمک بخواه و عاجز و درمانده نشو.
عربي انگلیسی فرانسوی
من فرستاده ی الله به سوی تو هستم تا به تو خبر دهم که الله تو را دوست دارد؛ همان گونه که تو آن شخص را به خاطر الله دوست داری.
عربي انگلیسی فرانسوی
بدانید که مردانی در مدينه هستند که شما هيچ مسيری را نپيموديد و هيچ گردنه و راهی را پشت سر نگذاشتيد، مگر آنکه با شما بودند؛ بيماری آنان را از همراهی با شما بازداشت.
عربي انگلیسی فرانسوی
همانا الله به من وحی نمود که نسبت به يکديگر فروتن باشيد تا هيچکس به ديگری فخر نفروشد و ستم و گردنکشی روا ندارد.
عربي انگلیسی فرانسوی
اما بعد؛ به الله سوگند، من از اين اموال به برخی از مردم می دهم و به برخی هم نمی دهم؛ اما نزد من کسانی که سهمی به آنها نداده ام، از کسانی که سهمی به آنها داده ام، محبوب ترند.
عربي انگلیسی فرانسوی
مردم مانند معادن طلا و نقره هستند؛ آنان كه در جاهليت بهترين مردم بودند، در اسلام نيز بهترين مردم هستند، البته به شرطی که شناخت و دانش دينی داشته باشند. و ارواح مانند سپاهيان و دسته های گوناگون يک سپاه هستند؛ آنها که يکديگر را بشناسند (و ويژگی های يکسانی داشته باشند)، با هم الفت می گيرند و آنها که يکديگر را نشناسند، از هم دور می شوند و با هم اُنس نمی گيرند.
عربي انگلیسی فرانسوی