ഉപവിഭാഗങ്ങൾ

ഹദീസുകളുടെ പട്ടിക

എന്നില് പങ്കുചേര്ക്കുന്നവരുടെ പങ്കുചേര്ക്കലുകളില് നിന്നെല്ലാം ഞാന് മുക്തനാണ്. അതിനാല് ആരെങ്കിലും വല്ല പ്രവൃത്തിയിലും എന്നോടൊപ്പം മറ്റാരെയെങ്കിലും പങ്കുചേര്ത്താല് അവനെയും അവന് പങ്കുചേര്ത്തതിനെയും ഞാന് ഉപേക്ഷിക്കും
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
രണ്ട് മുസ്ലിംകൾ പരസ്പരം ആയുധവുമായി ഏറ്റുമുട്ടിയാൽ അവരിൽ കൊന്നവനും കൊല്ലപ്പെട്ടവനും നരകത്തിൽ തന്നെ.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തീർച്ചയായും അല്ലാഹു നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളിലേക്കോ രൂപങ്ങളിലേക്കോ അല്ല നോക്കുന്നത്. മറിച്ച് അവൻ നോക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്കുമാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉദ്ദേശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ്. ഓരോ വ്യക്തിക്കും അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുക.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
തന്റെ സന്താനത്തേക്കാളും, മാതാപിതാക്കളേക്കാളും, സർവ്വ മനുഷ്യരേക്കാളും ഞാൻ പ്രിയങ്കരനായി തീരുന്നത് വരെ നിങ്ങളിലൊരാളും വിശ്വാസിയാവുകയില്ല.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്
ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും (ഏലസ്സ്) ബന്ധിച്ചാൽ അവൻ അതിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതാണ്.
عربي ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രഞ്ച്