+ -

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضْحَى أو فِطْر إلى المُصَلَّى، فَمَرَّ على النساء، فقال: «يا مَعْشَرَ النساء تَصَدَّقْنَ فإني أُرِيتُكُنَّ أكثر أهْل النار». فقُلن: وبِمَ يا رسول الله؟ قال: «تُكْثِرْن اللَّعن، وتَكْفُرْن العَشِير، ما رَأَيْت من ناقِصَات عَقْل ودِين أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُل الحَازم من إحدَاكُن». قُلْن: وما نُقصَان دِينِنَا وعَقْلِنَا يا رسول الله؟ قال: «ألَيْس شهادة المرأة مثل نِصف شَهادة الرَّجُل». قُلْن: بَلَى، قال: «فذَلِك من نُقصان عقْلِها، ألَيْس إذا حَاضَت لم تُصَلِّ ولم تَصُم». قُلْن: بَلَى، قال: «فذَلِك من نُقصان دِينِها».
[صحيح] - [متفق عليه]
المزيــد ...

Ayon kay Abū Sa`īd Al-Khudrīy, malugod si Allah sa kanya-nagsabi siya: Lumabas ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa araw ng Eid Adha o Eid Al-Fitr, sa pinagdadasalan,Dumaan siya sa mga kababaihan,sinabi niya" (( O mga kababaihan;magkawanggawa kayo,sapagkat ipinakita sa akin na kayo ang higit na maraming mananahanan sa Impiyerno)) Sinabi namin: At bakit o Sugo ni Allah? Nagsabi siya: ((Pinaparami ninyu ang pagsusumpa,at tumatanggi kayo sa karapatan ng asawang [lalaki],wala akong nakita na kulang ang pag-iisip at relihiyon na tumatanggal sa matinong pag-iisip ng lalaking matiyaga [sa gawain] maliban sa inyo)) Sinabi namin: At ano ang kakulangan namin sa relihiyon namin at pag-iisip namin o Sugo ni Allah? Nagsabi siya: (( Hindi ba`t ang pagsaksi ng isang babae ay katumbas sa kalahati ng pagsaksi ng lalaki)) Sinabi namin: Oo, Nagsabi siya: (( Iyon ang kakulangan sa pag-iisip niya,Hindi ba`t kapag siya ay nagregla ay hindi makakapagdasal at hindi makakapag-ayuno)) Sinabi namin: Oo, Nagsabi siya: (( Iyon ang kakulangan sa relihiyon niya,))
Tumpak. - Napagkaisahan ang katumpakan.

Ang pagpapaliwanag

Ipinapaalam ni Abu Said-malugod si Allah sa kanya na ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-ay : "Lumabas ang Sugo ni Allah-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan sa araw ng Eid Adha o Eid Al-Fitr, sa pinagdadasalan,Dumaan siya sa mga kababaihan pagkatapos niya magsermon para sa kalahatan,sa kalalakihan at ang mga kababaihan ay sinadya niya ang pagsermon sa pangangaral,pagpapaalala at paghihimok sa kanila sa pagkakawang-gawa,sapagkat ang pagkakawang-gawa ay nakakapatay sa poot ng panginoon,at dahil dito ay nagsabi siya sa kanila: " O mga kababaihan;magkawanggawa kayo,sapagkat ipinakita sa akin na kayo ang higit na maraming mananahanan sa Impiyerno" Ibig sabihin; magparami kayo ng pagkakawang-gawa upang maprotektahan ang mga sarili ninyo mula sa kaparusahan ni Allah,dahil nakita ang Impiyerno at nakita ko ito sa aking dalawang mata,nakita ko na ang maraming nananahanan rito ay ang kababaihan."Sinabi namin: At bakit o Sugo ni Allah? " Ibig sabihin ay:Ano ang dahilan na kami ang maraming mananahanan sa Impiyerno? "Pinaparami ninyu ang pagsusumpa" Ibig sabihin ay: Sa kadahilanang pinaparami ninyo ang pagsumpa sa mga tao,at ito ang masamang panalangin na sinasabi sa mga tao;dahil ang kahulugan nito ay ang pagtakwil mula sa habag ni Allah,at paglayo sa mga magandang bagay dito sa mundo at sa kabilang buhay,at walang pag-aalinlangan na ito ay paghahadlang sa lawak ng habag Niya na siyang una sa poot Niya "at sumusuway kayo sa karapatan ng asawang [lalaki]" Tinatakpan ninyo ang [pagiging] biyaya ng asawang lalaki,at itinatakwil ninyo ang kainaman niya,at tinatanggihan ninyo ang mga kabutihan niya,at kinakalimutan ninyo ang kagandahan niya,at sa salaysay ni Imam Al-Bukhariy at Imam Muslim,ayon kay Ibn `Abbas: " Sinabi:Sila ba ay tumatanggi sa Allah? nagsabi siya: "Tumatanggi sila sa kanilang asawang [lalaki],at tumatanggi sila sa kabutihan [niya],Kahit maging mabuti ka sa isa sa kanila sa loob ng isang taon,at nakita niya sa iyo ang kaunting bagay,sasabihin niyang: Wala akong nakita sa iyo na kabutihan kahit na isa" "Wala akong nakita na kulang ang pag-iisip at relihiyon na tumatanggal sa matinong pag-iisip ng lalaking matiyaga [sa gawain] maliban sa inyo" Ibig sabihin: Wala ni isa ang may higit na kakayahan sa pagkuha ng pag-iisip ng lalaki, mula babae,kahit pa ang lalaki ay kabilang sa nakilalang matiyaga at malakas,ito ay dahil sa lakas ng epekto niya emosyonal,at salamangka ng kagandahan niya,malambing niya at pang-aakit niya,At ito ay sa pamamaraan ng labis na paglalarawan niya roon,Sapagkat kung ang lalaking masipag at matiyaga sa gawain niya ay hindi makapagpigil sa kanila,ang iba sa kanya ay lalo na, "Sinabi namin: At ano ang kakulangan namin sa relihiyon namin at pag-iisip namin o Sugo ni Allah?" Para bang naging lingid sa kanila iyon hanggang sa naitanong nila ang tungkol dito. "Nagsabi siya: (( Hindi ba`t ang pagsaksi ng isang babae ay katumbas sa kalahati ng pagsaksi ng lalaki)) Ito ay isang tanong na may pagkilala mula sa kanya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-at ito ay;Na ang pagsaksi ng isang babae ay katumbas sa kalahati ng pagsaksi ng lalaki. " Sinabi naming: Oo " Ibig sabihin ay: ganoon nga ang mangyayari. Nagsabi siya: "Iyon ang kakulangan sa pag-iisip niya,Ang kahulugan: Na ang kakulangan na nangyayari sa pag-iisip niya ay dahil sa ang pagsasaksi niya ay ginawang kalahati sa pagsaksi ng lalaki,at ito ay may pagpapahulugan sa sinabi niya-pagkataas-taas Niya: (At kayo ay kumuha ng dalawang saksi mula sa inyong kalalakihan.at kung wala nang dalawang lalaki,kung gayun ay isang lalaki at dalawang babae na inyong mapili bilang mga saksi,upang kung ang isa sa kanila ay malitang,ang isa ay makakapagpapaala-ala sa kanya) kaya`t ang pagpapalabas sa ibang babae ay patunay sa kakulangan ng memorya niya na siyang nakakaramdam sa kakulangan ng pag-iisip niya. "Hindi ba`t kapag siya ay nagregla ay hindi makakapagdasal at hindi makakapag-ayuno" At ito ay isang tanong na may pagkilala mula sa kanya-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-na ang babae sa oras ng pagregla niya ay iniiwan niya ang pagdarasal at iniiwan niya ang pag-aayuno."Sinabi namin: Oo,Ibig sabihin ay: Ganoon nga ang mangyayari, Nagsabi siya:" Iyon ang kakulangan sa relihiyon niya" Kapag ang babae ay iniiwan ang pagdarasal at pag-aayuno at ang dalawang ito ay kabilang sa haligi ng Islam,datapuwat kabilang sa pinakamahalaga nito,Ito ang kakulangan sa relihiyon;sapagkaat hindi siya nakakapagdasal at hindi nakakapagbayad [napapalitan ],at sa pag-aayuno ay nalalampasan niya kapag siya ay nagkaregla ang pagsali sa mga mananampalataya sa paniniwala nila sa Ramadhan,maliban sa sila ay nasisisi sa mga bagay na iyo at hindi napaparusahan dahil rito;sapagkat ito ay kasama sa paglikha,Subalit nagbabala ang Propeta-pagpalain siya ni Allah at pangalagaan-sa mga iyon,bilang pag-ingat sa mga tukso nila,kung-kaya ;ipinataw ang kaparusahan sa anumang nabanggit mula sa pagtangi at ang iba pa,at hindi sa kakulangan na nangyayari sa kanila;sapagkat ito ay hindi sa pagpili nila,at hindi niya maaaring bayaran ito dahil sa sitwasyon

Ang Salin: Ang Balarila ng Wikang Ingles Ang Wikang Urdu Espanyol Ang Wikang Indonesiyano Ang Wikang Bangla Ang Wikang Pranses Ang Wikang Turko Ang Wikang Ruso Ang Wikang Bosniyo Sinhala Indian Ang Wikang Tsino Ang Wikang Persiyano Kurdish Hausa Portuges
Paglalahad ng mga salin